2012-2013-as tanévben összegyűjtött adatainak összesítése

A HUNGAROFIT tesztrendszer 1985-2013 közötti méréseinek irányítói ill. finanszírozói:

·         1985.–1986.: F. Mérey I.

·         1993.–1994.: F. Mérey I./ Tornyosi

·         1994.–1995.: F. Mérey I./ Szabó T.

·         1995. ősz: F. Mérey I./ Kiss É

·         1996. tavasz: F. Mérey I./ Kiss É.

·         1998. ősz: Oktatási Minisztérium

·         1999. tavasz: Oktatási Minisztérium

·         2001. tavasz: Oktatási Minisztérium

·         2001. ősz: Oktatási Minisztérium

·         2012.–2013.: F. Mérey I./ Haász P.

2012-2013-as tanévben megküldött HUNGAROFIT mérési eredményekből készített statisztika

F. Mérey Ildikó – Haász Péter

2014. május

Tartalomjegyzék

Áttekintés                                                                                                                               

Módszertani alapok                                                                                                                

Magyarországon használt egyes motorikus próbarendszerek összehasonlítása           

HUNGAROFIT felmérés 2012–2013-as tanévben összegyűjtött adatainak elemzése   

HUNGAROFIT felmérés 2012–2013-as tanévben összegyűjtött adatainak értékelése   

Összehasonlító statiszikai adatok 1985-től.

F. Méry Ildikó

A HUNGAROFIT felmérés motorikus próbáiban elért teljesítmény átlagok változása
az 1985-2013 közötti időszakban                                                                                         

A HUNGAROFIT tesztrendszerben elért teljesítmény átlagok minősítésének
változása 1985–2013 közötti időszakban                                                                            

ÁTTEKINTÉS

A felmérésben a magyarországi általános- és középiskolák közül 631 küldött vissza értékelhető és

azonosítható HUNGAROFIT mérési eredményeket 143.818 tanuló felméréséről.

A részt vett populáció életkora 6–24 év között oszlott meg, de a 20–24 éves tanulók mérési eredményei

az alacsony esetszám  miatt a statisztikai feldolgozásban csak tájékoztató jelleggel kerül ismertetésre.

2012/2013-as tanévben megküldött és azonosítható HUNGAROFIT mérések
iskolatípus szerinti megoszlása 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Iskola típusEsetszámMegoszlás (%)
Általános iskola10642574 %
Középiskola3739326 %
Összesen143818100 %

2012/2013-as tanévben megküldött és azonosítható HUNGAROFIT mérések
felmérési időszak szerinti megoszlása 
(F. Mérey I. – Haász P.)

IdőszakEsetszámMegoszlás (%)
2012 ősz68494,8
2013 tavasz13696995,2
Összesen143818100,0

2012/2013-as tanévben megküldött és azonosítható HUNGAROFIT mérések
nemek  szerinti megoszlása 
(F. Mérey I. – Haász P.)

NemEsetszámMegoszlás (%)
Fiúk7337651,2
Lányok7004548,8
Összesen143421100,0
Hiányos adatok397 
Összesen143818 

2012/2013-as tanévben értékelt HUNGAROFIT mérések
életkor szerinti megoszlása 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)N=FiúN=LányN=Összesen
6293362
7386441287992
86690631213002
96728637313101
107038665313691
117469697814447
127927761415541
137392719014582
146962678713749
155582514010722
16394038447784
17398538487833
18322931896418
19156614062972
20602340942
21245126371
228566151
23351651
248210
Összesen7337670045143421

2012/2013-as tanévben értékelt HUNGAROFIT mérések
Hungarofit fittségi kategóriák szerinti %-os megoszlása 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Fittségi kategóriákmegnevezéseFiún=73376 főLányn=70045 főÖsszesenn=143421 fő
Igen gyenge13,49,211,4
Gyenge20,420,320,3
Kifogásolható22,225,423,7
Közepes19,822,020,8
14,814,714,8
Kiváló7,66,97,2
Extra1,81,51,7
Összesen100100100
    
Felzárkóztatásra szoruló tanulók százalékos aránya56,054,955,4

MÓDSZERTANI ALAPOK

Melyik motorikus próbarendszerrel mit tudunk mérni?

Hiteles tervet, csak hiteles adatok alapján lehet készíteni!

Bármilyen céllal készített edzésterv kiindulópontja az egyén pillanatnyi edzettségi-, fizikai állapota.

A diagnosztikus helyzetfeltáró motorikus tesztrendszerek területén az utóbbi években jelentős fejlődés mutatkozik. A motoros teszt- rendszerek egyik nagy csoportja a fittségi teszteké.

A fittségi teszteket egyéni és társadalmi szinten a pillanatnyi fittségi állapot különösebb műszerigény nélküli megbízható mérésre, objektív értékelésére és minősítésére használjuk.

A nemzetközi szakirodalom két nagy fittségi dimenziót különböztet meg:

·         egészségközpontú fittség,

·         készségközpontú vagy teljesítményközpontú fittség.

Az egészség szempontú fittség összetevői:

·         testösszetétel

·         izomerő, erő-állóképesség fittség

·         aerob állóképesség

·         hajlékonyság

A készségközpontú (teljesítményközpontú) fittség összetevői

·         agilitás (gyors irányváltoztatás képessége)

·         erő

·         egyensúly

·         koordináció

·         gyorsaság

tanulók fizikai állapotának országosan egységes mérésére olyan egészségszempontú motorikus próbarendszert kell alkalmazni, amely az alább felsorolt kritériumoknak megfelel.

·         Megbízhatóság
A motorikus próbarendszernek jelen esetben a fizikai fittség/edzettségi szint vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat (aerob fittség és izomerő fittség) kell megbízhatóan, és objektíven mérni.

·         Érvényesség
A tesztrendszert alkotó motorikus próbákkal az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb a kondícionális képességek (aerob állóképesség és általános testi erő- erő-állóképesség) területén elért teljesítményt, az elvégzett mozgásprogram hatására bekövetkezett változásokat (mérés-visszacsatolás) kell megbízhatóan mérni.

·         Egyszerűség
A próbarendszert alkotó motorikus próbák természetes mozgásra épüljenek.
A „gyermekbarát” próbarendszert alkotó egyes motorikus próbák helyes technikai végrehajtása mindkét nem valamennyi korosztálya különösebb számára különösebb előképzettség nélkül is (egészségkárosító hatás nélkül) legyen elvégezhető. A gyakorlati életben jól alkalmazható,– néhány alkalommal történő szakemberrel elvégzett mérés után – akár önállóan is elvégezhető legyen.

A mérés folyamán a tanár-diák közvetlen személyes kapcsolat lehetővé teszi, hogy a tanulók feladat-centrikusan olyan humánbiológiai ismereteket sajátítsanak el, amelyek alapvetően szükségesek a fittségi szint méréséhez, az egyére szabott edzésterv önálló elkészítéshez.

A vizsgálat elvégzése lehető legkisebb anyagi és időráfordítást igényeljen.

·         Megismételhetőség (reprodukálhatóság)
A tesztrendszer és az azt alkotó motorikus próbák méréspontosságát, a korrelációs együtthatóval lehet jellemezni.

·         Objektivitás
A méréssel kapcsolatos feladatokat pontos instrukciók alapján, egységes szemléletben kell elvégezni. Az egyes motorikus próbákban elért teljesítmény objektív, megbízható értékelését a próbarendszerhez tartózó könnyen kezelhető korosztályonkénti és nemenkénti értékelési útmutatóval kell biztosítani. A próbarendszert alkotó motorikus próbákban elért teljesítmény különféle szempontok szerinti matematikai-statisztikai feldolgozásával számszerűen is kifejezhető objektív, hiteles adatokkal utánkövetési és összehasonlítási lehetőséget biztosítson: hazai és nemzetközi standardokhoz, mások által mért, nemzetközi és hazai vonatkozású mérési eredményekhez.

A tesztek függetlenségét az jelenti, hogy az elért teljesítmény ne függjön a tesztet végeztető személytől, vagy társtól. Az elért teljesítmény mérésének pontossága a külső objektív és szubjektív feltételektől nem, vagy csak igen minimális mértékben függjön.

Az egészségszempontú fizikai fittség motorikus próbákkal való mérését, olyan műszerek nélküli (laboratóriumi terheléses vizsgálatokkal alátámasztott) vizsgálati módszerként kell alkalmazni, amely a terhelhetőséggel és egészséggel kapcsolatos fittség összetevői közül az elsődleges fontosságú tesztekben elért teljesítmény alapján megbízhatóan és objektíven értékeli, és minősíti az egyén „pillanatnyi”edzettségi állapotát.

A nemzetközi és hazai kutatók a terhelhetőséggel, egészséggel kapcsolatos fittségi tesztek összetevőit fontossági szempontból három csoportba sorolják

Elsődleges fontosságú tesztek

·         az aerob fittség mérését

·         a vázizomzat fittségének a mérését

·         antropometriai méréseket (a testösszetétel meghatározásához)

·         sport-életmód kérdőív felvétele (a fizikai aktivitás és az egészségi állapot becsléséhez)

Másodlagos fontosságú tesztek

·         a felső és alsó végtag izommunkáját és

·         a váll mozgékonyságát mérő tesztek

Harmadlagos fontosságú tesztek

·         a kézi szorítóerő mérése

·         lapérintési teszt

A tanulók „pillanatnyi” edzettségi szintje (általános fizikai teherbíró-képessége) legmegbízhatóbban az egészséggel (fittséggel) kapcsolatos összetevők közül az elsődleges fontosságú tesztekkel mérhető!

Hungarofit- és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszereket a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretében az Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház) Tudományos  Kutató Osztályán végzett terheléses laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztva három év alatt – évente két alkalommal történő méréssel – a világon egyedülálló mérési módszerként az egészségközpontú fittség összetevőit mérő elsőrendű faktorok megbízható mérésére fejlesztettük ki!

Magyarországon használt egyes motorikus próbarendszerek összehasonlítása

Terhelhetőséggel, egészséggel kapcsolatos fittség összetevők megjelenése egyes motorikus próbarendszerekben

Motorikus próbarendszerek megnevezéseEUROFIT
(***)
HUNGAROFIT (****)NETFIT
(***)
 Aerob fittség mérése   
12 perc futás/gyaloglás (*)NEMIGENNEM
6 perc futás vagy gyaloglás (*)NEMIGENNEM
2000 m síkfutás (*)NEMIGENNEM
2 mérföld (2418 m) síkfutás  (*)NEMIGENNEM
20 m-es ingafutás (**)IGENNEMIGEN
 
(*) a tesztek közül egyet kell kiválasztani, mely az iskola lehetőségeinek legjobban megfelel(**) szakértői anyagok szerint az aerob fittség mérésre nem a legmegbízhatóbb motorikus próba!(1 sz. melléklet) Vázizomzat fittségének a mérése (izomerő, erő-állóképesség)
  Elsődleges fontosságú tesztek
Helyből távolugrás, páros lábbal(láb dinamikus erejének mérése)IGENIGENIGEN
Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, és nyújtás (a vállöv és a karok dinamikus erő-állóképességének mérése)NEMIGENIGEN
Hason-fekvésből törzsemelés (a hátizmok erő-állóképességnek mérése)NEMIGENigen, de eltérő módszerrel
Hanyattfekvésből felülés (a hasizmok erő-állóképességnek mérése)IGENde csak 30 mp-igIGENIGENde has-préssel
Labdalökés előre, tömött labdával, az ügyesebb kézzel (a vállöv- és a kar dinamikus erejének mérése)NEMIGENNEM
Labdadobás hátra, tömött labdával (a törzs és karizmok dinamikus erejének mérése)NEMIGENNEM
  Másodlagos fontosságú tesztek
Függés hajlított karralIGENNEMNEM
10×5 méteres ingafutásIGENNEMNEM
  Harmadlagos fontosságú tesztek
LapérintésIGENNEMNEM
Egyensúly-tesztIGENNEMNEM
Kézi szorítóerő (az alkar izmainak maximális erőkifejtését méri)IGENNEMIGEN
Ülésbe előrenyúlás (térdhajlító izmok nyújthatóságának mérése)IGENNEMIGEN
Motorikus próbarendszerek megnevezéseEUROFIT
(***)
HUNGAROFIT (****)NETFIT
(***)
Antropometriai adatok   
TestmagasságIGENIGENIGEN
TesttömegIGENIGENIGEN
BMI (Body Mass Index)IGENIGENIGEN
Testzsír %IGENNEMIGEN
 Sport-életmód kérdőív   
KérdőívNEMNEMNEM

 (***) Sem az Eurofit mérési módszerhez, sem a NETFIT (MDSZ) készségközpontú motorikus próbarendszerhez nincs számszerűen is kifejezhető, objektív, megbízható értékelési és minősítési rendszer. 

(****) Hungarofit motorikus- és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszereket a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretében az Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház) Tudományos  Kutató Osztályán végzett terheléses laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztva három év alatt – évente két alkalommal történő méréssel – a világon egyedülálló mérési módszerként az egészségközpontú fittség összetevőit mérő elsőrendű faktorok megbízható mérésére fejlesztettük ki!

HUNGAROFIT felmérés 2012-2013-as tanévben összegyűjtött adatainak elemzése

Antropometriai adatok

Lányok testmagasságának, testtömegének és testtömeg-indexének (BMI – Body Mass Index) alakulása életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év) Testmagasság (m)Testtömeg (kg)BMI (kg/m2)
átlagszórásesetszámátlagszórásesetszámátlagszórásesetszám
61,3230,068333,005,19318,7501,0833
71,2700,065319026,656,09318116,4242,8463176
81,3080,068498428,937,00498716,7773,0834984
91,3650,075491032,458,35492417,2453,2974914
101,4280,081512037,1910,11512918,0503,7345120
111,4920,086527941,8911,10528318,6233,7635285
121,5510,083558547,0912,11559419,4314,0735603
131,5990,075532652,1812,39532220,3084,1295347
141,6250,068509955,2411,79508720,8804,0145096
151,6330,071375056,7911,52374421,2553,9113748
161,6440,068252258,1611,11251921,4903,6992520
171,6530,068254459,2310,87254121,6743,6602541
181,6590,066208359,7411,32208321,6803,7222083
191,6570,07286560,4412,0186422,0244,241865
201,6420,07227958,9112,6527921,8054,194279
211,6460,07611760,7911,7911722,4324,053117
221,6350,0726161,089,916122,8513,44861
231,6390,1101565,0716,821524,1475,28715
241,6750,064267,504,95224,1753,5992
Összes esetszám: 51759

Fiúk testmagasságának, testtömegének és testtömeg-indexének (BMI – Body Mass Index) alakulása életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év) Testmagasság (m)Testtömeg (kg)BMI (kg/m2)
átlagszórásesetszámátlagszórásesetszámátlagszórásesetszám
61,2380,072422,503,42414,6200,7254
71,2810,067302827,266,42301816,4732,8763022
81,3160,071519629,527,63520116,8773,1895197
91,3710,075521133.268,76521017,5153,4655206
101,4270,079542437,5310,31542718,2393,7675421
111,4850,085565742,0811,71566318,8814,0395665
121,5490,093601447,1813,01602019,4534,0876022
131,6190,099551453,4113,85551220,1814,0525540
141,6870,091526559,4014,13526020,7374,0285271
151,7220,084407863,6714,24407621,3764,0924117
161,7560,077276167,7513,52275921,9163,8192760
171,7670,076274770,7713,27273322,6213,8482734
181,7790,075218172,3213,19218122,8263,6862181
191,7760,076109773,5713,28109623,3594,0151096
201,7780,07247974,6813,3847923,5813,743479
211,7790,07922375,7212,2122323,8743,236223
221,7770,0747874,3112,167823,5083,33678
231,7800,0752976,5517,842924,0344,74929
241,7720,063682,0015,40625,9723,8457
Összes esetszám: 55052

Aerob fittséget mérő próbák

Lányok Cooper-teszt (12 perc folyamatos futás) eredményeinek alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásN (esetszám)
71265,9442,53321
81361,0470,55089
91562,9455,14979
101667,6427,55029
111778,6411,45292
121841,3401,05771
131850,3407,65355
141859,1413,74942
151813,9418,23166
161777,8440,81875
171777,4472,41722
181833,3439,31539
191764,9443,9743
201658,5466,1175
211790,1397,567
221457,4523,730
231717,1442,07
241033,0504,92
Összesen49104

Fiúk Cooper-teszt (12 perc folyamatos futás) eredményeinek alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásN (esetszám)
71427,5743,24
81610,0450,716
91724,0520,65228
101835,4502,85336
111938,4489,85669
122028,1476,36007
132111,5491,15602
142186,3512,95225
152218,1539,03490
162192,2596,31875
172231,2628,61783
182194,0650,21500
192089,1652,2743
202182,0689,2308
212122,8681,4137
222332,6657,643
231918,6485,023
241184,7956,04
Összesen42993

Lányok 2000 méteres futási eredményeinek (p:mp) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásN (esetszám)
611:164:049
713:213:36638
813:303:501028
913:443:341155
1013:482:531290
1112:592:421330
1212:572:431460
1312:512:421434
1412:502:481426
1512:452:421325
1612:312:321359
1712:392:421471
1812:472:271120
1913:142:28453
2013:332:34120
2113:302:2250
2213:181:5027
2313:504:424
Összesen15699

Fiúk 2000 méteres futási eredményeinek (p:mp) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásN (esetszám)
712:273:38656
812:183:501104
912:303:321227
1012:393:171402
1112:023:041442
1211:523:101541
1311:332:391423
1410:582:351365
1510:282:251649
1610:122:221680
1710:042:111808
1810:142:081473
1910:242:19718
2010:462:40229
2110:412:3194
2210:412:2734
2311:072:379
Összesen17854

Izomerő fittséget mérő próbák

Lányok „helyből távolugrás” tesztjének eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásEsetszám
61,170,149
71,140,214053
81,200,226244
91,290,226217
101,360,236449
111,430,236734
121,490,257398
131,520,256926
141,540,276514
151,540,284649
161,570,273318
171,590,273297
181,620,262770
191,600,261236
201,550,27299
211,480,25115
221,530,3057
231,360,3715
241,690,332
Összesen:66302

Fiúk „helyből távolugrás” tesztjének eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásEsetszám
71,210,223799
81,270,236613
91,370,246551
101,440,256850
111,510,247229
121,600,267686
131,720,287156
141,850,296745
151,940,305255
162,020,293632
172,080,293668
182,080,293668
192,070,291481
202,070,29541
212,060,32233
222,080,2878
231,930,4037
Összesen:70515

Lányok „hanyattfekvésből felülés” tesztjének eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor(év)ÁtlagSzórásEsetszám
635,819,89
732,322,93835
836,324,96015
942,727,66081
1048,429,06377
1157,430,36706
1261,530,67376
1364,130,86914
1465,030,46522
1566,230,04674
1669,728,93346
1771,329,23346
1870,828,52800
1973,328,01258
2069,128,4303
2176,732,6115
2269,134,059
2359,633,115
2490,01,42
Összesen65753

Fiúk „hanyattfekvésből felülés” tesztjének eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor(év)ÁtlagSzórásEsetszám
737,126,03617
842,228,36379
950,031,26433
1055,932,26767
1166,033,37189
1270,933,67671
1374,833,27153
1477,931,96725
1577,931,96725
1679,930,23644
1781,829,33687
1881,829,33687
1979,229,31491
2080,928,1540
2180,729,0234
2280,729,0234
2373,427,937
Összesen69930

Lányok „hasonfekvésből törzsemelés” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásEsetszám
643,427,29
740,822,84037
845,024,06213
950,825,26204
1054,925,06440
1161,024,86734
1263,825,07399
1364,924,96929
1464,624,76522
1565,824,44673
1667,323,93341
1768,024,23333
1866,824,02791
1967,424,21249
1967,424,21249
2166,426,8118
2260,928,859
2356,027,314
2485,07,12
Összesen66369

Fiúk „hasonfekvésből törzsemelés” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásEsetszám
744,426,43762
849,327,46581
955,928,56523
1061,028,16836
1167,028,37218
1271,127,67673
1372,727,17139
1473,526,56747
1573,926,25254
1673,925,93634
1775,625,33684
1874,124,92969
1972,225,51484
1973,324,8539
2174,025,7231
2275,725,578
2368,230,138
Összesen70390

Lányok „karhajlítás és nyújtás” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásEsetszám
615,19,18
711,77,63565
812,37,65526
914,27,75738
1015,17,96048
1115,47,76398
1215,27,87002
1315,37,76547
1414,97,76153
1514,87,54397
1616,37,53190
1717,27,53118
1818,17,52668
1918,67,81195
2017,37,5294
2116,67,2109
2213,27,453
2315,18,514
2419,01,42
Összesen62025

Fiúk „karhajlítás és nyújtás” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásEsetszám
716,712,43466
815,413,16010
917,214,16200
1019,714,46550
1120,914,66994
1221,814,67444
1322,314,66990
1424,514,56621
1527,014,05229
1629,213,63619
1731,612,93657
1833,913,22985
1935,413,21483
2035,112,3540
2135,312,230
2234,911,376
2336,913,037
Összesen68131

Lányok „kétkezes labdadobás hátra tömött labdával” teszt eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásEsetszám
73,221,4640
83,301,1597
93,731,41104
104,581,34169
115,411,52218
125,731,45323
135,701,44343
145,581,53338
155,891,69164
166,421,45105
176,231,6858
186,601,4286
196,321,8210
Összesen2055

Fiúk „kétkezes labdadobás hátra tömött labdával” teszt eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásEsetszám
73,001,3131
83,731,3396
94,211,3194
105,481,52170
116,191,78240
126,631,76331
136,902,03360
147,772,26312
158,812,72232
1610,222,7185
179,981,8942
1810,842,3151
1910,653,7417
Összesen2061

Lányok „egykezes labdalökés előre tömött labdával” teszt eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásEsetszám
72,35,9953
82,95,9196
93,47,97106
104,211,12168
115,171,29217
125,461,21327
135,601,10346
145,591,08337
155,931,26162
166,171,11103
176,141,0658
186,511,0383
196,370,719
Összesen2065

Fiúk „egykezes labdalökés előre tömött labdával” teszt eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban 
(F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)ÁtlagSzórásEsetszám
72,801,2038
83,641,3398
94,571,4495
105,161,38172
116,141,59242
126,551,46336
136,871,45361
147,781,67313
158,481,86233
169,501,8085
179,701,4942
1810,601,4950
1911,551,2015
Összesen2080

HUNGAROFIT felmérés 2012-2013-as tanévben összegyűjtött adatainak értékelése

Az egyes motorikus próbákban elért teljesítmény pontértékeinek változása életkori és nemenkénti bontásban

Az aerob fittség és az izomerő fittség mérésére alkalmazott motorikus próbák területén elért teljesítmény pontértékeiknek változását nyomon követve választ kapunk arra, hogy a fejlődés/fejlesztés folyamatos, stagnál, vagy visszaesik.

Ha az aerob állóképesség, vagy egyes izomsorok/izomcsoportok erejének erő-állóképességének mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítmény olyan kismértékben növekszik, hogy a pontérték nem változik, akkor a fejlődés/fejlesztés azon a területen megáll.

Ha a motorikus próbában elért teljesítmény alapján megszerzett pontérték szám nő, akkor a fejlődés/fejlesztés folyamatos.

Ha az egyes izomsorok/izomcsoportok erejének erő-állóképességének mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítmény és az érte járó pontérték csökken, akkora fejlődésben visszaesés következik be.

Lányok általános fizikai teherbíró-képesség – aerob állóképesség és az izomerő, erő-állóképesség – mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítmény Hungarofit (1+6 próba) pontérték átlagainak változása életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)Helyből távol ugrásFekvőtámasz-ban karhajlításHasonfek-vésből törzsemelésHanyattfek-vésből felülésEgykezes labdallökés előreKétkezes ladbdadobás hátraAerob pontérték
76,63,56,510,33,75,331,7
85,53,76,710,13,54,430,4
95,64,37,610,23,73,933,0
105,44,87,79,94,35,021,5
116,16,08,59,75,55,721,7
125,86,48,99,04,95,325,5
135,86,79,08,84,24,526,7
145,26,58,78,23,13,726,7
154,66,48,87,83,63,826,7
164,16,69,17,43,84,425,4
174,46,79,17,03,03,725,6
184,46,48,77,03,74,225,4
194,16,88,87,03,24,024,9
203,16,28,36,5  22,0
212,17,88,87,6  19,4
223,36,37,75,7  21,4
231,54,66,36,6  16,5
245,59,513,010,  21,5
Esetszám663026575366369620252065205564836

A láb dinamikus erejének mérésére alkalmazott helyből távolugrás pontérték változás azt mutatja, hogy a lányok lábizom ereje gyenge, fejleszése 13 éves korban befejeződik.

A vállöv- és a kar-izomok erő-állóképessége 13 éves korig fejlődik, majd fokozatosan visszaesik.

A hátizmok erő-állóképessége 13 éves korig fokozatosan fejlődik, 14–15 éves korban visszaesik, majd 16–17 éves korban ismét javul.

A hasizmok erő-állóképességére utaló hanyattfekvésből felülés motorikus próbában elért teljesítmény átlagok 7 éves kortól csökkenő tendenciát mutatnak, ennek ellenére 14 éves korig megfelelő szinten maradnak.

Az dinamikus erőmérésre alkalmazott „Egykezes labdalökés előre az ügyesebb kézzel tömött labdával” és „Kétkezes tömött labdadobás hátra fej fölött” motorikus próbákban elért átlageredmény azt jelezi, hogy 11 éves kortól nem kap szerepet a felsőtest dinamikus erejének a fejlesztése.

Az egészség terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek közül szív és érrendszer edzettségi szintjénél mutatkozik a legnagyobb lemaradás, annak ellenére, hogy 15 éves korig folyamatos teljesítményjavulás mutatkozik. A minden korosztályra jellemző alacsony pontérték átlagok azt jelezik, az elmúlt 30 évben több mit 15 %-kal (300 m) esett vissza a teljesítményük.

Fiúk általános fizikai teherbíró-képesség – aerob állóképesség és az izomerő, erő-állóképesség – mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítmény Hungarofit (1+6 próba) pontérték átlagainak változása életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)

Életkor (év)Helyből távol ugrásFekvőtámasz-ban karhajlításHasonfek-vésből törzsemelésHanyattfek-vésből felülésEgykezes labdallökés előreKétkezes ladbdadobás hátraAerob pontérték
78,03,56,26,24,14,223,1
87,04,06,86,24,15,125,1
96,54,87,76,34,23,921,6
105,75,38,36,14,04,823,0
114,86,79,15,84,34,523,5
124,87,29,65,53,63,623,6
135,57,69,75,73,02,924,1
146,97,89,65,93,83,425,3
157,37,79,46,04,04,226,1
167,67,59,26,15,05,526,9
178,37,69,36,14,54,027,4
187,17,28,76,35,44,924,7
196,76,98,36,27,05,522,5
206,47,18,66,1  23,2
216,57,38,86,0  22,3
226,87,38,96,73,03,526,0
234,55,77,84,86,04,011,6
Esetszám705156993070390681312080206169216

A láb dinamikus erejének mérésére alkalmazott helyből távolugrás pontérték változás azt mutatja, hogy a fiúk lábizomerejének fejlesztése bár nem tudatos, de 8,3 pontátlaggal 17 éves korban éri el a csúcsot.

Örvendetes tény, hogy a fiúk vállöv- és a kar-izomok erő-állóképessége is 17 éves korig fejlődik és az átlagérték elég jónak mondható.

Jó jel, hogy a hátizmok erő-állóképességének mérésre alkalmazott motorikus próbában elért átlag-teljesítmény 7–13 éves korig folyamatosan nő, és annak ellenére, hogy 13 éves kortól az életkor előrehaladásával már nem fejlődik, a pontérték-átlag jónak mondható.

A hasizmok erő-állóképességére utaló hanyattfekvésből felülés motorikus próbában elért teljesítmény átlagok 7 éves kortól csökkenő tendenciát mutatnak, ennek ellenére 14 éves korig megfelelő szinten maradnak.

Az dinamikus erőmérésre alkalmazott „Egykezes labdalökés előre az ügyesebb kézzel tömött labdával” és „Kétkezes tömött labdadobás hátra fej fölött” motorikus próbákban elért átlageredmény a közepesnél egy kicsit gyengébb edzettségi szintre utal, de a fiúk a felsőtestük erejének a fejlesztésére az oktatásban eltöltött évek alatt nagyobb gondot fordítanak, mint a lányok.

Az egészség / terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek közül a fiúknál is szív és érrendszer edzettségi szintjénél mutatkozik a legnagyobb lemaradás, annak ellenére, hogy 17 éves korig folyamatos teljesítményjavulás mutatkozik.

AZ EGYES MOTORIKUS PRÓBÁKBAN ELÉRT TELJESÍTMÉNY ÁTLAGOK VÁLTOZÁSA 1985-2013 közötti időszakban

A fiatalok sokféleképpen lehetnek fittek. Lehetnek erősek, mint a súlyemelők, hajlékonyak, mint a tornászok, vagy ügyesek, mint a teniszezők. Ám a fittségnek ezek a formái nem feltétlenül függnek össze az egészséggel. A legfontosabb a vérkeringési rendszerrel kapcsolatos edzettség, mely képessé teszi az embert arra, hogy hosszú időn át intenzíven mozogjon, például lefusson sok kört egy sportpályán” – magyarázta Tomkinson.

A kutatók 1964 és 2010 között készült tanulmányokat elemeztek, több mint 25 millió, 9–17 éves gyermek adatait vizsgálták. Mérési eredményeink összhangban vannak az Amerikai Szív Társaság azon kimutatásával, mely szerint a fiatalok tartós fizikai terheléssel kapcsolatos edzettségi állapotukra utaló adatok 1975 óta évtizedenként kb. 5 %-kal romlottak, azaz ma 15 %-kal rosszabb, mint 30 évvel ezelőtt. Az elemzés eredményei: ha egy fiatalember általánosan nem fitt, nagyobb az esélye, hogy idősebb korában szív- és érrendszeri betegsége alakul ki – hangoztatta a kongresszuson Grant Tomkinson, a Dél-Ausztrál Egyetem egészségkutatója.

Lányok keringés-légzés rendszer edzettségével kapcsolatos aerob fittség mérésére alkalmazott motorikus próbában (Cooper-teszt, 12 perc folyamatos futás/kocogás / m) elért teljesítményátlagok 1985-2013 közötti időszakban változása életkori bontásban

Életkor
(év)
1985/861993/941994/951995
ősz
1996
tavasz
1998
ősz
1999
tavasz
2001
tavasz
2001
ősz
2012/13
5 1560        
6 17511783      1266
7 185417891783189513911572155014551361
8 190218901851193016571808169216161563
92100192219631729194317281817180017141668
102077201719601848197217551862187917851779
112159207820381892198718761964194618721841
122203202920941951201819312011198119231850
132185208120531965204619752053199819761859
142139206620811931200920022046201719961814
152185204620751967199919541999201919731778
162139199020641770183919451983199719861777
17213819972024  19051917200819831833
18206220511997  18871989203020001765
19201120282041    201219501659
20197620622032    1966 1790
21202120372061    1900 1457
22203519472046      1717
23 19501947       
24 18001773       

A lányok koruknak és nemüknek megfelelő aerob teljesítőképessége mérsékelt. A hosszú távú állóképesség mérésre alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény azt jelzi, hogy az aerob fittségük fejlődése/fejlesztése már 13-14 éves korban befejeződik.

A lányok (aerob fittségének) a változása 1985-től ugyanazt a tendenciát mutatja, mint a fiúké.

Az 1985-től 10 évenként kb. 5 %-os, közel 30 év alatt kb. 15 %-os az aerob fittség mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítmény területén. Az utóbbi 10 évben tapasztalt visszaesés mértéknek százalékos aránya kb. 8 %-ra növekedett.

Fiúk keringés-légzés rendszer edzettségével kapcsolatos aerob fittség mérésére alkalmazott motorikus próbában (Cooper-teszt, 12 perc folyamatos futás/kocogás / m) elért teljesítményátlagok 1985–2013 közötti időszakban változása életkori bontásban

Életkor
(év)
1985/861993/941994/951995
ősz
1996
tavasz
1998
ősz
1999
tavasz
2001
tavasz
2001
ősz
2012/13
6  1947       
7 195919581989201115821806170615571428
8 204720721937203618241988190117351610
92389210421351942212419282038201518721724
102300222222122021215419832110207619621835
112378221921782099222020732169214920481938
122440231222502166226121682278222021242028
132514242723552252236122562357226022082112
142535251124232329244023362439236122852186
152545262125172343245723412431242423542218
162613272326082453258723772433243824122192
17265927182622  23142363253224562231
18263825402712  25782530255324372194
192601      2559 2089
202630      2527 2182
212580        2123
222631        2333
232588        1919

A közoktatásban eltöltött évek alatt a fiúk aerob teljesítőképessége (aerob fittsége) 13 éves korig folyamatosan bár kismértékben növekszik, utána hullámzik, ez azt jelzi, a hosszú távú állóképesség tudatos fejlesztése a NAT-ban nem tartozott (ma sem tartozik) a kiemelt feladatok közzé.

A minden korosztályra jellemző alacsony pontérték átlagok azt jelezik, az elmúlt 30 évben több mit 15 %-kal (300 m) esett vissza fiataljaink hosszú távú állóképességi teljesítménye.

Gyermekeink szívének és érrendszerének edzettségi szintje alacsony, az egészséggel összefüggő aerob fittsége nem kielégítő.

MEGÁLLAPÍTÁS

Fiataljaink aerob fittség szintje, a lányok és a fiúk esetében is lényegesen elmarad a könnyű fizikai munka és a tartósan végzett hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges szinttől.

A közoktatás területén valamennyi iskolatípusban, mindkét nem, valamennyi korosztálynál a NAT-ban kiemelt szerepet kell adni – egyére szabott differenciált terheléssel – a keringés-légzés állapotára utaló aerob állóképesség tudatos fejlesztésének.

Izomerő fittség mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítményátlagok 1985-2013 közötti időszakbeli változása életkori bontásban

Lányok – alsó végtag – helyből távolugrás (m)

Életkor
(év)
1985/861993/941994/951995
ősz
1996
tavasz
1998
ősz
1999
tavasz
2001
tavasz
2001
ősz
2012/13
6 1,281,16      1,17
7 1,381,17  1,151,231,201,111,14
81,51,451,29  1,241,341,271,231,19
91,51,561,40  1,361,411,371,321,29
101,61,641,451,461,551,441,531,451,401,36
111,61,701,561,511,571,521,561,521,471,43
121,71,701,651,581,641,551,621,581,541,49
131,71,761,731,631,691,611,661,631,601,52
141,81,781,731,641,691,661,711,661,631,54
151,81,781,741,641,691,661,701,691,641,54
161,81,751,80  1,741,721,741,671,57
171,81,751,82  1,681,701,741,691,59
181,81,711,78  1,771,791,771,711,62
191,71,721,79     1,671,60
201,7        1,55
211,7        1,48
221,7        1,53
23         1,36

Fiúk – alsó végtag – helyből távolugrás (m)

Életkor
(év)
1985/861993/941994/951995
ősz
1996
tavasz
1998
ősz
1999
tavasz
2001
tavasz
2001
ősz
2012/13
6  1,26       
7 1,381,36  1,181,371,281,191,21
81,61,401,43  1,581,461,351,301,27
91,61,511,53  1,531,511,471,421,37
101,61,601,621,521,581,541,611,531,491,44
111,61,681,701,571,651,681,681,611,561,51
121,71,801,811,651,731,661,741,711,641,60
131,71,911,891,781,871,771,851,811,751,72
141,82,061,981,891,971,911,981,921,861,85
152,02,502,081,952,022,032,142,011,961,94
162,12,232,23  2,112,192,102,052,02
172,22,232,28  2,172,162,172,102,08
182,22,272,33  2,322,302,222,142,08
192,2 2,27     2,112,07
202,3 2,24      2,07
212,3 2,19      2,06
222,3        2,08

Lányok – hasizom – hanyattfekvésből felülés folyamatosan, kifáradásig (db)

Életkor
(év)
1985/861993/941994/951995
ősz
1996
tavasz
1998
ősz
1999
tavasz
2001
tavasz
2001
ősz
2012/13
7 4340  3741372635,8
8 5151  4051423432,3
9 615960655159533936,3
10 676769735866564542,7
1175717471806672655348,4
1268707573817078745957,4
1368677377847279756361,5
1473697078827379756664,1
1573677073777182776565,0
1665697071758594796966,2
17776270  7685806969,7
18585867  6973837071,3
195260      6670,8
205164       73,3
2152        69,1
2258        76,7
2355        69,1
24         59,6

Fiúk – hasizom – hanyattfekvésből felülés folyamatosan, kifáradásig (db)

Életkor
(év)
1985/861993/941994/951995
ősz
1996
tavasz
1998
ősz
1999
tavasz
2001
tavasz
2001
ősz
2012/13
7 5150  3644422937,1
8 5451  4861473842,2
9 645162696473624750,0
10 715769797080675355,8
1175736673857583766066,0
1279797079938691846770,9
1375787581908890887374,8
1481768087939194877677,9
1579807883957792887477,9
1680777478877983787279,9
17817075  7779817281,8
18795574  8285837081,8
19655381     6979,2
205558       80,9
215562       80,7
2258        80,7
2356        73,4

Lányok – vállövi- és a karizom – fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db)

Életkor
(év)
1985/861993/941994/951995
ősz
1996
tavasz
1998
ősz
1999
tavasz
2001
tavasz
2001
ősz
2012/13
7 1411  1015141011,7
8 1411  1619171212,3
9 1515  1518181314,2
1014161516181618191415,1
1114161518201518191415,4
1214151618201718181415,2
1315141617201517181515,3
1414151517201618171514,9
1515141516201215171414,8
1615141515181417181516,3
17161416  1718171517,2
18141517  1415181618,1
191313     181618,6
201213     14 17,3
2112        16,6
2212        13,2
23         15,1
24 1411  1015141011,7

Fiúk – vállövi- és a karizom – fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db)

Életkor
(év)
1985/861993/941994/951995
ősz
1996
tavasz
1998
ősz
1999
tavasz
2001.
tavasz
2001
ősz
2012/13
7 1717  1420191416,7
8 1917  2227211715,4
9 1818  2226252017,2
1015212225282327262119,7
1119232225292125262120,9
1224232325292326272221,8
1323262427312428282422,3
1426282627322931302624,5
1528352729332631322827,0
16353928  3035343129,2
17333531  3135373331,6
18353436  3639403333,9
19333436    383235,4
20343542    39 35,1
21353442    34 35,3
223434       34,9
23         36,9

Lányok – hátizom – Hason-fekvésből törzsemelés folyamatosan, kifáradásig (db)

Életkor
(év)
1985/861993/941994/951995
ősz
1996
tavasz
1998
ősz
1999
tavasz
2001
tavasz
2001
ősz
2012/13
7     3544413343,4
8     4661524340,8
9     5465625045,0
10   65706069645550,8
11   67756573746254,9
12   73827078816761,0
13   74797276796863,8
14   77837474807064,9
15   75807373796764,6
16     7077776865,8
17     7070756967,3
18     6768756768,0
19     65  6466,8
20         67,4
21         67,4
22         66,4
23         60,9

Fiúk – hátizom – Hason-fekvésből törzsemelés folyamatosan, kifáradásig (db)

Életkor
(év)
1985/861993/941994/951995
ősz
1996
tavasz
1998
ősz
1999
tavasz
2001
tavasz
2001
ősz
2012/13
7     4441503544,4
8     6162564649,3
9     6562675455,9
10   72816964736061,0
11   71847374816567,0
12   73867881877071,1
13   73897679897272,7
14   75877480917473,5
15   76847379837373,9
16     7777727073,9
17     7075807075,6
18     6875796774,1
19        6572,2
20         73,3
21         74,0
22         75,7
23         68,2

A HUNGAROFIT TESZTRENDSZERBEN ELÉRT TELJESÍTMÉNY EREDMÉNYEK MINŐSÍTÉSÉNEK VÁLTOZÁSA 2001-2013 közötti időszakban

Hungarofit fittségi kategóriák szerinti %-os megoszlása 2001-2012 közötti időszakban – lányok adatai

Fittségi kategóriákmegnevezéseA felmérés időpontja
(esetszám)
2001 tavasz
(N=56833)
2002 tavasz
(N=199399)
2003 tavasz
(N=150650)
2004 tavasz
(N=134432)
2012/2013
N=(70045)
Igen gyenge3,36,76,15,79,2
Gyenge12,316,115,014,520,3
Kifogásolható24,924,323,423,225,4
Közepes28,726,727,127,822,0
21,118,820,320,714,7
Kiváló8,26,36,86,86,9
Extra1,51,11,31,31,5
Összesen100100100100,00100,00
      
Felzárkóztatásra szoruló tanulók százalékos aránya40,547,144,543,454,9

Hungarofit fittségi kategóriák szerinti %-os megoszlása 2001-2012 közötti időszakban – fiúk adatai

Fittségi kategóriákmegnevezéseA felmérés időpontja
(esetszám)
2001 tavasz
(N=65455)
2002 tavasz
(N=213581)
2003 tavasz
(N=157412)
2004 tavasz
(N=141324)
2012/2013
N=(73376)
Igen gyenge6,57,06,16,013,4
Gyenge14,814,613,713,220,4
Kifogásolható21,721,821,120,722,2
Közepes24,925,625,926,119,8
20,420,522,122,114,8
Kiváló9,48,58,99,67,6
Extra2,32,02,22,31,8
Összesen100100100100100
      
Felzárkóztatásra szoruló tanulók százalékos aránya43,043,440,939,956,0

A 2001–2012 közötti felmérési eredmények azt mutatják, hogy 2001-ben OM által elrendelt próbamérésekhez viszonyítva 2012/13-ban a fiúk körében több mint 16 %-kal, a lányok esetében kb. 10 %-kal megnőtt a gyenge fizikuma miatt kiszűrt, egészségileg hátrányos helyzetben lévő és így felzárkóztatásra szoruló tanulók százalékos aránya!

A fiataljaink fizikai állapotának tudatos, harmonikus fejlesztését az iskolai testnevelés és sport területén – a tanulók egészségszempontú fizikai/edzettségi állapotának országosan egységes mérésre – épített Nemzeti Cselevési Program keretén belül lehet megvalósítani.

A cselekvési program (élettani) hatékonysága alapvetően függ

·         a tanulók egészségszempontú fizikai/edzettségi állapotának mérési módszertanának hitelességétől,

·         a mérés könnyű és lehetőleg segédeszköz mentes elvégezhetőségétől, valamint

·         a mérést végző pedagógusok, testnevelők általi elfogadottságától és a

·         a mérési módszer elterjedtségétől!

1. számú melléklet

Prof. Dr. Ozsváth Károly:

·         „ …a Cooper-teszt szorosabb összefüggést, biztosabb becslést tesz lehetővé, mint az ingafutás.”

1999/2000-ben dr. Ozsváth Károly által elvégzett összehasonlító vizsgálatok bebizonyították, hogy a világviszonylatban ismert és elismert Cooper-teszt, még ma is az aerob állóképesség, műszerek nélküli mérésének a legjobb, legmegbízhatóbb módszere.

Példa: az Ingafutás és az ez alapján megbecsült aerob kapacitás valamint Cooper-teszt az ez alapján megbecsült aerob kapacitás megbízhatóságához. 

Lány 39 hossz becsült relatív VO2 max. érték (ml x kg-1x min-1)   32,90 ml;

becsült relatív VO2 max. érték 35,25              2068 m ( Cooper-teszt)

Fiúk  62 hossz      becsült relatív VO2 max. érték   (ml x kg-1x min-1) 42.00 ml;

becsült relatív VO2 max. érték  44,10              2460 m (Cooper-teszt)

„A becsült relatív VO2 max. értékek az ingafutásnál ( Lager, Lambar 1987) táblázatba helyettesítettük a kapott eredményeket és ennek segítségével becsültük meg a diákok aerob kapacitását, cardiorespiratórikus állóképességét. Mivel az általunk használt táblázat csak a próba 4. percétől tartalmazott értékeket, ezért a lineáris illesztés módszerével a Microsoft Excel program előrejelzés függvényével határoztuk meg a hiányzó értékeket. A Cooper-teszt nagyon szoros összefüggést mutat a relatív aerob kapacitással.  Az elért eredményeket a Sport képességek mérése 1984 című könyvben találhatók.

„Az oxigénfogyasztás és a megtett táv kapcsolat elnevezésű táblázatba helyettesítettük a kapott eredményeket és becsültük meg a relatív aerob kapacitás értékeit. Dr. Ozsváth Károly a táblázat mérföldben tartalmazott értékekeit, átszámította méterre és a Microsoft Excel program lineáris illesztés módszerével előrejelzés függvény segítségével határozta meg a hiányzó értékeket.

„A becsült relatív aerob kapacitás közötti eltérés oka feltehetően az lehet, hogy a Cooper-teszt szorosabb összefüggést, biztosabb becslést tesz lehetővé, mint az ingafutás” (1999/2000. Ozsváth K.)

Magyar Sporttudományi Társaság (MST)  2012-BEN kiadott szakvéleménye (1)