Levelek Dr. Hoffmann Rózsa, közoktatásért felelős államtitkárasszonynak

„A nép egészsége legyen a legfőbb törvény.”/Cicero/ „A sportágazat kiemelt stratégiai terület.”
„Sporttal meg kell gyógyítani, a magyar nemzetet.”

(Kövér László: 2011. május 3.  Parlamenti Nyílt Nap a magyar sport szervezeti rendszerének korszerűsítésére.”

„Csak egészség legyen!”  /Balog Zoltán/
„Minden jó szándékú kezdeményezést támogatunk.” /Hoffmann Rózsa/

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Dr. Hoffmann Rózsa
Oktatásáért felelős államtitkár részére

Tisztelt Államtitkár Asszony!

A testnevelési órák száma növekszik, de a tanulóink fizikai/edzettségi állapotának tudatos, hatékony fejlesztése elmarad! A kormány a testnevelési órák számának növelésével letette az alapot ahhoz, hogy 2012/13 őszén elinduljon, és hatékonyan megvalósuljon – az iskolai testnevelés és sport területén – az a Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram, amely a tanulók fizikai állapotának évi két alkalommal (őszi-tavaszi) történő megbízható mérésére épül. Tisztelettel és szeretettel felhívom a figyelmét arra, hogy szakmai vezetésemmel az általunk kifejlesztett és (anyagi ellenszolgáltatás nélkül) több mint 20 éve gondozott Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram – 2001-2004 között OM által elrendelt próbamérések során – az oktatás és az egészségügy területén számszerűen is kifejezhető hiteles adatokkal bizonyíthatóan, külön anyagi forrás nélkül – már országos szinten bebizonyította létjogosultságát.  A kormány a heti tanórai testnevelési órák számát megnövelte, ennek ellenére az iskolai testnevelés és sport nem tudja megoldani fiataljaink fizikai/edzettségi állapotának tudatos fejlesztését, mert az oktatási tárca „Szakértői” és Jogalkotói az ezzel járó feladatok országosan egységes elvégzését nem szabályozták! (Az ezzel kapcsolatos észrevételeinket, a gyakorlati életben megvalósítható javaslatainkat korábban részletesen jeleztük.)

AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN KÖZTUDOTT, CSAK A JOGALKOTÓK MELLETT MŰKÖDŐ „SZAKÉRTŐK” NEM TUDJÁK, HOGY  A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK ÉVI KÉT ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ MÉRÉSÉT, MÁR KÖZEL 20 ÉVE KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZABÁLYOZZA? (Az évente egy alkalommal történő mérés, fejlesztés helyett óriási visszaesést jelent!)

Vajon szakmai hozzá nem értés, vagy önös érdek akadályozta meg „Szakértőinket”, hogy ne a valós tények alapján tájékoztassák Jogalkotókat, ill. a Döntéshozókat? Miért és ki/kik késleltethetik még mindig (a külön anyagi forrást nem igénylő) az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselevési Mozgásprogram hatékony megvalósulását? Tisztelettel kérjük, hogy a szakma, a nemzet és a kormánnyal szemben elkövetett (egyértelműen bebizonyítható) felmérhetetlen mértékű káros tetteikért vonják felelősségre őket! 

Tisztelt Államtitkár Asszony! Közel két éve szeretném Önnek személyesen – kb. 10-15 percben – röviden bemutatni a programot. Kérem, ha az ideje megengedi, a közel jövőben adjon rá lehetőséget.

A program azonnali elindításával már a 2012/13-as évben 10 %-kal csökkenthetnénk a gyenge fizikuma miatt kiszűrt egészségileg hátrányos helyzetű fiatalok százalékos arányát.

Budapest, 2012-09-27.                                                                     Tisztelettel várom mielőbbi kedvező válaszát:

dr. F. Mérey Ildikó, főiskolai docens

a gyakorlati életben 2001-2004 között országos szinten jól működő iskolai testnevelés és spotra épített

Nemzeti Cselevési Mozgásprogram gondozója, kifejlesztője, szakmai vezetője

Elérhetőségeim: Tel: 06-20-802-0667   Email: feherne.ildiko@kgk.uni-obuda.hu

Fizikai mérés jogszabályok 2012

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről1(Nkt.)

2012.09.02 – 2012.12.31

80. § (1) Az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről, a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatára. Az iskola vezetője, a tanuló és a pedagógus – jogszabályban meghatározottak szerint – vesz részt az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában.

94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy

b) az ágazati minőségpolitikai feladatok ellátásának, az országos mérési feladatok szervezésének, a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos feladatokat, a teljesítmény értékelésének rendjét és elveit,97

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

(2) Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni

g) az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját,

Előzmények

Közel húsz év telt el azóta, hogy az MKM – kezdeményezésünkre (Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség) került be 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 41. §-ának 5. bekezdése, melynek értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”. 

A 2003-ban módosított törvényben a tanulók fizikai állapotának mérését (a Közoktatási Törvény 41. §-a 05. bekezdésének hatályos szövegét) a 48.§ b) 8. bekezdésébe helyezték át.

Az oktatási intézményekben MINDEZIDÁIG évente két alkalommal (őszi és tavaszi időszakban) kellett a méréseket elvégezni, a mérési módszert a helyi tantervben be kellet építeni! (Az oktatási intézmények kb. 80 %-a Hungarofit, vagy annak egyszerűsített változatát a Mini Hungarofit módszert építette be!)

Hogyan lehet, húsz év – megbízható számszerű hiteles adatokkal bizonyítható – kutatási eredményeit figyelmen kívül hagyni az oktatási tárca mellett működő „szakértők”-nek?

Az oktatási tárca „szakértői” miért nem tájékoztatták a Jogalkotókat arról, hogy az oktatási tárca 1997-től több mint 20 millió forintot fizetet ki az országos mérési módszer kiválasztására?

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról.

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelésről szóló törvény) 94. § (1) bekezdés r) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 2012/2013. tanév vonatkozásában a nevelési-oktatási feladatok ellátásában részt vevők számára pontos időbeli keretek és munkamegosztás kijelölése, ezáltal a következő tanév megfelelő előkészítéséhez történő segítségnyújtás.

További újdonság, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei között, a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok segítségével.

26. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket.

3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet

a 2012/2013. tanév rendjéről1

7. Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés elrendelése

9. § (6) A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján.

Egy keresztmetszeti vizsgálat (a tanuló pillanatnyi edzettségi állapotának mérése) nem terjedhet ki közel 2 hónap időtartamra!

Miért kell az évi két mérés?

Az őszi időszakban elvégzett mérés során elért teljesítmény kiindulási alap az egyénre szabott terhelhetőség megállapításához. A tanulóknak sikerélményt jelent, ha erejükhöz mért feladatot kapnak, ezért az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális alapképességek tervszerű, tudatos, harmonikus fejlesztését (még csoportos foglalkozás keretén belül is) a pillanatnyi edzettségi állapotuknak megfelelő képesség szerinti differenciált terheléssel kell megoldani.

A tanév elején és tanév végén elért teljesítmény a tanuló fizikai/edzettségi állapotában bekövetkezett változást (önmagához viszonyított fejlődést) objektív, számszerűen kifejezhető formában mutatja meg.

Az tanuló önmagához viszonyított fejlődésének/fejlesztésének objektív értékelésének előtérbe helyezése – a tanulók fizikai állapotának fejlesztését fejlődés-centrikussá teszi – nagymértékben hozzájárul, hogy a közoktatásban eltöltött évek alatt még a legkedvezőtlenebb testi, biológiai, fiziológiai adottságokat öröklő fiatal edzettségi szintje is eléri a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges KÖZEPES Hungarofit fittségi kategóriát, hogy valamennyi fiatal azonos életeséllyel lépjen ki a nagybetűs ÉLETBE!

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK ÉVI EGY ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ MÉRÉSE A TANÁRNAK FÖLÖSLEGES MUNKÁT, A TANULÓKNAK FÖLÖSLEGES ZAKLATÁST JELENT.


Miért és hogyan mérjük fiataljaink fizikai állapotát?

A tanulók fizikai állapotának mérése jelen esetben, egyszerű (műszert és eszközöket nem igénylő) fizikai fittséget mérő szűrővizsgálatot takar. A mérési eredmények megismerése csak abban az esetben járulhat hozzá – egyéni és társadalmi szinten is – fiataljaink fizikai állapotának tervszerű, tudatos, harmonikus fejlesztéséhez, és a testnevelés tantárgy további korszerűsítéséhez, ha a tanulók által elért fizikai teljesítmény mérése, értékelése, és minősítése országosan egységes megbízható, epidemiológiai szempontból számszerűen is kifejezhető hiteles adatokat ad.

Az országos mérési módszer kiválasztásának előzményei

A törvény meghozatala után az oktatási tárca 1997-ben hozzákezdett az országosan egységesítésre kerülő mérési módszer kiválasztásához.

Az OM (illetve jogelőde az MKM) 1996-tól irányítja és finanszírozza az országosan egységes mérési módszer kiválasztását. (Az OM eddig közel 20 millió forintot fizetett ki, a módszer egységesítése érdekében rendezett országos szintű konferenciák megrendezésére, az eleméleti szakértők által javasolt mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetésére 1997, 1998, 1999 és 2000-ben a próbamérések elvégzéséhez szükséges mérési és értékelési útmutatókhoz, a visszaérkezett adatok feldolgozására, a Hungarofit és a Mini Hungarofit módszerek adatfeldolgozásához, adatszolgáltatásához elkészítetett CD, stb.)

A mérési módszerek gyakorlati életben és elmélet síkon történő „megmérettetésnek” végeredménye közismert. A próbamérések során Hungarofit, illetve annak egyszerűsített változatával a Mini Hugarofit motorikus próbarendszerrel mérve a kollégák a központi adatfeldolgozásra közel kettőmillió mérési eredményt küldtek vissza. Az oktatási tárca is (írásban is) elismerte, hogy az iskolák több mint 80 %-a,  a hazánkban kifejlesztett Hungarofit  fizikai fittséget/edzettséget mérő és minősítő módszert (önként) alkalmazza.

A gyerekek szeretik és várják a méréseket egyre aktívabban vesznek benne részt, nem csak a saját, hanem a társaik teljesítménye is érdekli őket.

A tanárok a Hungarofit mérési módszert megbízhatónak tartják, mert az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítmény mérésével, edzettség/fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat méri.

A tesztrendszert alkotó (természetes mozgásra épülő) „gyermekbarát”motorikus próbák egyszerűek, mindkét nem valamennyi korosztálya különösebb előképzettség nélkül is el tudja végezni, a próbarendszer elvégzése különösebb anyagi és időráfordítást nem igényel, a próbarendszerhez azonnal értelmezhető objektív értékelési és minősítési rendszer tartozik.

(Megjegyzés: 1997 óta a Mini Hungarofit mérési módszert alkalmazzuk a lakosság körében is igen népszerű, „Mozdulj, Magyarország” elnevezéssel elindított, (azóta minden esztendőben sikeres döntővel zárt) fizikai fittséget mérő országos sportvetélkedőnkön.1997-től az év legfittebbjei részletesen

Miért mérjük a tanulók fizikai állapotát?

Az oktatás területén: a tanuló pillanatnyi edzettségi állapotának megfelelő individuális terhelhetőség mértékének meghatározásáért, az elvégzett program hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követéséért.

Az egészségügy területén: a tanulók egészségi és a funkcionális (edzettségi) állapota közötti egyéni és országos szintű összefüggések feltárásáért.

Az élsport területén: a kiváló testi – biológiai – fiziológiai adottságú, sportág speciálisan is jól terhelhető, versenyszerűen sportolni vágyó fialok mielőbbi feltérképezéséért. Nagyobb merítési lehetőség biztosítása az élsport számára.

A tanulók fizikai állapotának országosan egységes módszerrel történő mérésével „minőségellenőrzésével” az alább felsorolt feladatokat kell megoldani.  

– Egyéni szinten meg mérni a tanuló pillanatnyi fizikai/edzettségi állapotát (általános fizikai teherbíró-képességét) diagnosztika. Ez a tanév kezdetekor (őszi időszakban elért teljesítmény mérése) nélkülözhetetlen kiindulópont az egyénre szabott edzésterv elkészítéséhez, az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek, képesség együttesek, tervszerű, tudatos, fokozatos fejlesztéséhez.

– Ismételt mérésekkel (egy tanéven belül, tavaszi időszakban elért teljesítmény mérésével) számszerűen is kifejezhető hiteles adatokkal alátámasztva, nyomon követhető a program hatására tervezett (elvárható), fejlődés/változás iránya és mértéke (prognosztika).

A tanulók fizikai (szomatikus) állapotának országosan egységes mérésre olyan mérési módszert kell alkalmazni, amely műszerek nélkül is megbízhatóan és objektíven méri az edzettség (fizikai fittség) vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat (aerob állóképesség és a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok, izomcsoportok erejét, erő-állóképességét).

Az egyén pillanatnyi teljesítmény élettani paraméterei az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítményt tükrözik.

Ahhoz, hogy az azonos, vagy közel azonos fizikai állapotban lévő fiatal az egész ország területén azonos, vagy közel azonos minősítést kapjon és a mért eredmények összehasonlíthatók legyenek (helyi, megyei, országos szinten) egységes mérési módszert kell alkalmazni.

Az oktatási tárca a nemzeti mérési módszer egységesítése érdekében tett törekvései 1997-től.

Az országosan egységes mérési módszer kiválasztásának folyamatát

– Közoktatási törvény módosítása után a – MKM 1996-ban indította el.

1. A módszer egységesítése érdekében szervezett nyílt szakmai konferenciák

1996. január 29. Szakmai Módszertani Konferencia: A tanulók fizikai felkészültségének mérésével kapcsolatos feladatok a közoktatásban.  

Szervező: MKM Közoktatás Fejlesztési és Kutatásszervezési Főosztály Testnevelési és Sport Osztálya

1997. január 8. Országos Szakértői Konferencia

Szervező: MKM Közoktatás Fejlesztési és Kutatásszervezési Főosztály Testnevelési és Sport Osztálya

A Szakértők mindegyik módszert megvizsgáltak és úgy határoztak, hogy egy év próbamérés után, a mérést végző pedagógusok véleményével alátámasztva, megszülethet a döntés, a végleges mérési anyag tekintetében.

  Az MKM és jogutódjai az adófizetők pénzéből, közel 20 millió forintot fizetett ki a mérési módszer egységesítése érdekében rendezett országos szintű konferenciák megrendezésére, a mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetésére.

1998. december 9. (TF)

Kerekasztal beszélgetés: „Testnevelés a prevenció szolgáltában” címmel.

Téma: Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítmény: Minőség-ellenőrzése a testnevelésben.

2000. március 10. (TF)

Szakmai egyeztető tanácskozás

„Módszerek a tanulók fizikai állapotának országosan egységes minőségellenőrzéséhez”

Téma:

– A preventív szemléletű iskolai testnevelés a népegészségügy szolgálatában

– A testnevelés egészségmegőrző hatásának minőségellenőrzése

– Javaslatok a tervszerű, tudatos minőségfejlesztéshez

2001. május 23. (TF)

Szakmai módszertani konferencia

A közoktatás területén elindított Nemzeti Mozgásprogram bemutatása

HONNAN–HOGYAN–HOVÁ? CÍMMEL

2. A mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetéséhez (MKM, OM) által kiadott és valamennyi oktatási intézmény számára megküldött írásos és elektronikus kiadványok:

A mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetéséhez az MKM:

– MÓDSZEREK A TANULÓK FIZIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSÉRE, ÉRTÉKELÉSÉRE (1997) Szerzők: dr. Fehérné Mérey Ildikó (Hungarofit módszerek) Dr. Arday L.  és Farmosi I., Az Eurofit módszer Dr. Barabás Anikó fordításában 1993-ban már kikerült az iskolákhoz.

– Feldolgozásra alkalmas próbák a tanulók fizikai állapotának méréséhez (1998) (Egységes adatszolgáltatásához. Szerző: dr. F. Mérey Ildikó);

–  Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez (1999 OM) (Egységes adatszolgáltatásához Szerző: dr. F. Mérey Ildikó);

– ÚTMUTATÓ A TANULÓK FIZIKAI ÉS MOTORIKUS KÉPESSÉGEINEK MÉRÉSÉHEZ (2001, OM Társszerző: dr. F. Mérey Ildikó) Szerkesztő: Tompa Ferenc

Az OM által kiadott CD-K

– 2001-ben „FITSZOFT 2000 CD-ROM, a Hungarofit tesztek értékeléséhez”  program elkészíttetésével (Szerző: dr. F. Mérey Ildikó): a tanulók fizikai állapotának országosan egységes minőség-ellenőrzését, a felvett adatok egységes nyilvántartását, az oktatás és az iskola-egészségügy felé történő egységes adatszolgáltatást kívánta biztosítani, ezért minden oktatási intézmény számára megküldte.

A mérési módszerek gyakorlati életben történő „megmérettetésnek” végeredménye közismert.

A próbamérések során Hungarofit, illetve annak egyszerűsített változatával a Mini Hugarofit módszerrel mérve a kollégák a központi adatfeldolgozásra közel kettőmillió mérési eredményt küldtek vissza, az oktatási tárca szerint az iskolák 80-85 %-a e mérési  módszert önként választotta. A Hungarofit motorikus próbarendszer, megbízható, egyszerű, olcsó, könnyen kezelhető értékelési és minősítési rendszer tartozik hozzá, a gyerekek megszokták, szeretik és várják a méréséket.

3. 1997-ben „Mozdulj, Magyarország!”jelszóval, fizikai fittséget mérő országos sportvetélkedőt indítottunk el a lakosság körében. A verseny igen népszerű nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek körében is. A már hagyományosnak mondható versenysorozatot, minden évben Budapesten megrendezett országos döntővel zárjuk, amelyen Családi és Nyílt kategóriában mérhetik össze erejüket, (összesen 30×3 fős csapat) a legfittebb címek elnyeréséért versenyzők.

4. Az OM által elrendelt próbamérések óta, a mérési eredményeket visszaküldő testnevelő tanároknak köszönhetően – a világon egyedülállóan – több mint másfélmillió mérési eredmény ad egyéni és társadalmi szintű összehasonlításra módot. A természetes mozgásra (futás, ugrás, dobás) épített „gyermekbarát”motorikus próbarendszer a fizikai fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorok (aerob állóképesség és általános test erő- erő-állóképesség) mérésére alkalmazott egyes motorikus próbákhoz hazai és nemzetközi viszonylatban számtalan összehasonlító adat található.

5. Fiataljaink fizikai állapotának tudatos, harmonikus fejlesztése csak – egy korszerű az iskolai testnevelésre és sportra épített – Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram keretén belül valósítható meg. 2001-2004 között az oktatási tárca által elrendelt „próbamérések” során ez a program – az oktatás és az egészségügy területén is számszerű hiteles adatokkal bizonyíthatóan bebizonyította létjogosultságát – külön anyagi forrás nélkül civilszervezetek gondozásában már országos szinten működött. A programot a tanulók fizikai/edzettségi állapotának országosan egységes megbízható, objektív mérésére építettük.

6. A Döntéshozóknak és a jogalkotóknak erkölcsi kötelessége, hogy a gyakorlati életben már kipróbált, és jól működő, számszerűen is kifejezhető megbízható adatokkal alátámasztott, hatásában és megvalósításában nyomon-követhető (folyamatosan monitorozható), az egész ország területén – minimális anyagi ráfordítással – azonnal megvalósítható mozgásprogramok elindításához és megvalósításához szükséges jogi és anyagi hátteret megteremtsék.

7. A mérési módszerek elméleti síkon történő megmérettetésének végeredménye.

Az alább felsorolt társadalmi és szakmai civil szervezetek (a teljesítmény élettan területén hazai és nemzetközi szinten ismert/elismert szakértői) írásban kiadott nyilatkozatuk szerint egyértelműen a HUNGAROFIT fizikai fittség mérő módszer országos szintű egységesítését javasolják.

– Országos Sportegészségügyi Intézet (Szakmai konzílium: 1996)

– Magyar Testnevelési Egyetem (1998)

– Országos Testnevelési és Sporthivatal (1998)

– Országos Sportegészségügyi Intézet (Szakmai konzílium: 1996)

– Magyar Testnevelési Egyetem (1998)

– Országos Testnevelési és Sporthivatal (1998)

– Országos Sportegészségügyi Intézet Sportegészségügyi Szakmai Kollégiuma (2000)

– Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fővárosi Intézete (2001)

– Fodor József Iskolaegészségügyi Társasság, Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület (2001)

– Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesület (2001)

– Magyar Biológiai Társaság Mozgás és Viselkedésbiológia Szakosztálya (2001)

– Magyar Olimpiai Bizottság (2001)

– MOBILITAS Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet (2001)

– OKI Gyermek és Ifjúsághigiénés Osztály (2001)

– Országos Sportegészségügyi Intézet (2001)

– Semmelweis Egyetem, Budapest Testnevelési és Sporttudományi Kar (2001)

– Országos Alkohológiai Intézet (2002)

Összesített szakértői vélemények

Dr. Varga Péter Pál: Nemzeti Gerincgyógyászati Társaság (2008)

†Dr. Frenkl Róbert: Magyar Sporttudományi Társaság (2008)

Magyar Edzők Társasága (2012)

Magyar Sporttudományi Társaság (2012)