Nyílt levél valamennyi magyar Polgárhoz

Csak egészség legyen! /Balog Zoltán/

„A sportágazat kiemelt stratégiai terület.”

„Sporttal meg kell gyógyítani, a magyar nemzetet.”

(Kövér László:2011. május 3.  Parlamenti Nyílt Nap a magyar sport szervezeti rendszerének korszerűsítésére.”)

Nemzeti ügy, népegészségügyi feladat a közoktatás területén fiataljaink fizikai és egészségi állapotának tudatos fejlesztése!

A testnevelési órák számát a Kormány megemelte, de a tanulók fizikai állapotának tudatos fejlesztése és egészségi állapotának tudatos javításához az MDSZ 2.2 milliárd forintból nem tudott (még körvonalazódni láthatót sem) konkrét, átlátható, mindenki számára (tanár – tanuló – szülő) világos, hatásában és megvalósításában számszerűen is kifejezhető valós adatokat szolgáltató, a gyakorlati életben megvalósítható mozgásprogramot készíteni.

Konkrétan ki/kik a felelősek ezért?

Valamely népesség (népességen belül egyes korosztály) fizikai állapotának (fittség szintjének) tervszerű tudatos fejlesztéséhez az alább felsorolt alapvető feladatokat kell elvégezni.

  1. Kiinduló pontként – országosan egységes mérési módszerrel – meg kell mérni a lakosság (a cél populáció) pillanatnyi (aktuális) fizikai fittségi (edzettségi) szintjét (diagnosztika).
  2. Az elérendő cél és a tényleges helyzet ismeretében országos szinten megvalósítható, mindenki számára átlátható, világos, hatásában és végrehajtásában számszerűen is kifejezhető hiteles adatokkal bizonyítható (nyomon-követhető) mozgásprogramot kell készíteni, a programban közvetlenül résztvevő tárcák számára.
  3. A tárcák közötti kapcsolódási pontok megjelölésével a kormány által kitűzött cél/célok eléréshez rövid- közép és hosszútávon teljesíthető reális normákat kell kitűzni (prognosztika).
  4. A kitűzött cél ismeretében a program „tudatos” megvalósításában közvetlenül résztvevők (tanár, diák, szülő) számára meg kell keresni és országos szinten el kell terjeszteni a kitűzött normák eléréséhez szükséges feladatokat, módszereket, eszközöket.
  5. Országos szinten biztosítani kell a programban megjelölt feladatok hatékony megvalósításához szükséges alapvető (jogi és anyagi) feltételeket.
  6. Számszerűen is kifejezhető valós statisztikai adatokkal nyomon követhetővé kell tenni, az elvégzett mozgásprogram hatására bekövetkezett változások irányát és mértékét.
  7. A program befejezése után elvégzett mérésekkel bizonyítani a program egyéni és társadalmi szintű hasznosságát.

A heti testnevelési órák számának megemelése jó bizonyíték arra, hogy a Miniszterelnök Úr és az országot vezető valamennyi politikus komolyan veszi, stratégiai ágazatként nemzeti feladatnak tekinti, a lakosság – ezen belül elsősorban a fiataljaink – egészségi /fizikai állapotának (testi-lelki-szellemi teherbíró-képességének) tudatos javítását.

Magyarországon a 7-18 éves korú fiataljaink fizikai/edzettségi állapotának tudatos, harmonikus, az egészségmegőrzés szempontjából élettanilag hatékony fejlesztését a közoktatás területén az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram kertén belül lehet és kell megoldani.

A programban résztvevő pedagógusok erkölcsi felelőssége, hogy munkájukkal a kormányprogramnak megfelelve, a Köznevelési Törvény betartásával elsősorban a nemzet érdekét szolgálva, a minél hatékonyabban végezzék a rájuk bízott e nemes feladatot.

A program hatékonysága elsősorban:

–          a heti tanórai testnevelési órák számától (minimum heti 3), és

–         a tanulók fizikai állapotának országosan egységes, évente két alkalommal (őszi és tavaszi időszakban) történő mérésére alkalmazott mérési módszer megbízhatóságától, és

–        a programban részvevő, méréseket elvégző pedagógusok hozzáállásától függ.

Előzmények

2011. 11. 21.-én írt levelemben, arra kéretem Balogh Gábor, miniszterelnöki sporttanácsadó urat, hogy személyesen mutathassam be neki azt az általam közel 20 éven át gondozott és fejlesztett

– az oktatási tárca által elrendelt”próbamérések” során külön anyagi forrás nélkül országos szinten az oktatás és az egészségügy területén is működésbe jött, külön anyagi forrás nélkül is azonnal elindítható,

– iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Stratégiai Mozgásprogramot, amelynek célja tejesen megegyezik a Kormányunk célkitűzéséivel.

2012. február 6-án a program bemutatása után nyomatékosan felhívtam a figyelmét arra, hogy az általunk javasolt mozgásprogram a gyakorlati életben már számszerűen is kifejezhető, több mint másfél millió hiteles mérési eredménnyel bizonyíthatóan 2001-2004 között az egész ország területén működésbe jött, tehát országos szinten bebizonyította létjogosultságát.

Elmondtam neki azt is, hogy az általam bemutatott (a tanulók fizikai állapotának évente két alkalommal történő mérésére épített) Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram program mielőbbi elindítása és minél hatékonyabb megvalósítása (az iskolai testnevelés és sport élettani hatékonyságának tudatos javítása) a kormány politikai akarata nélkül nem valósítható meg, de nem csak a Kormány és a FIDESZ érdeke, hanem nemzeti ügy, a nép (gyermek, szülő, nagyszülő) óhaja.

Majd beszámoltam arról, hogy civil szervezetként konkrétan milyen lépéseket tettünk, milyen feladatokat végeztünk el (minden anyagi támogatás nélkül) ahhoz, hogy országos szinten működésbe hozzuk a programot.

1. Jogi háttér az oktatás területén

Közel húsz év telt el azóta, hogy az MKM – kezdeményezésünkre (Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség) került be 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 41. §-ának 5. bekezdése, melynek értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”. Az iskolák működési rendjét szabályozó 11/994 rendeletben MINISZTERI RENDELETBEN KELLETT VOLNA SZABÁLYOZNI AZ ORSZÁGOSAN EGYSÉGES VÉGREHAJTÁST. A tanulók fizikai állapotának mérését szabályozó Jogszabályi háttér változása 1993-tól.A 2003-ban módosított törvényben a tanulók fizikai állapotának mérését (a Közoktatási Törvény 41. §-a 05. bekezdésének hatályos szövegét) a 48.§ b) 8. bekezdésébe helyezték át. Általános rendelkezések 2003-ban módosított Közoktatási Törvény 48.§ (1) b pontja 10. bekezdésének értelmében az iskola helyi tantervében határozza meg „a tanulók fizikai állapotának méréshez szükséges módszereket.

Az oktatási tárca nem a nemzeti értékének megfelelően támogatta a program elindítását, de a törvény értelmében 2012/13-as tanévig közel 20 éven át, valamennyi oktatási intézményben évente két alkalommal kellett a tanulók fizikai állapotát megmérni, és a mérési módszert a helyi tantervben be kellett építeni!

20 évig támogattuk és szakmai vezető szerepet vállaltunk abban, hogy az oktatási tárca, minél előbb megtalálja a tanulók fizikai állapotának országosan egységes méréséhez szükséges mérési módszert. (A szakértők által javasolt mérési módszerek „gyakorlati életben” történő megmérettetéshez szükséges, intézményekhez megküldött szakanyagokra, és CD-re az oktatási tárca 20 millió fizetett ki az adófizető polgárok pénzéből.) A méréseket elvégző pedagógusok 80 %-a még ma is az általa legmegbízhatóbbnak, mindkét nem valamennyi korosztálya számára alkalmas, legegyszerűbben elvégezhető, hazánkban kifejlesztett, megbízható objektív korosztályonkénti és nemenkénti értékelési rendszerrel kiegészített, Hungarofit, vagy Mini Hungarofit módszert alkalmazza!

Jogi háttér az egészségügy területén

Néhai dr. Pintér Attila, országos tisztifőorvosnak köszönhető, hogy Iskolaegészség-ügyi jelentőlapra felkerült az a táblázat, amelyben a tanulók funkcionális állapotára utaló oktatás területén mért adatsort (az iskolaorvos, vagy védőnő) átvezette az általuk gondozott jelentőlapra. A KSH által feldolgozott statisztikai adatok alapján a prímér prevenció megvalósításához együtt értelmezhettük több mint 700000 tanulók egészségi állapotát a fizikai állapotuk tükrében.

Kedves Projektvezetők az én értelmezésem szerint Balog Zoltán miniszter úr és Lázár János államtitkár úr megbízatása arról is szól „megvizsgálva a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat……”. Ez elmaradt.

Tisztelt Elnök Úr, az Ön szakértői (elsősorban Molnár László és Csányi Tamás) feltehetően önös érdekek miatt nem tájékoztatták arról, hogy az elmúlt húsz évben (párt hová tartozás nélkül) az oktatási tárca felügyelete mellett, komoly és kézzel fogható hiteles számszerű adatokkal bizonyítható előrelépések történtek az iskolai testnevelés és sport új stratégiája és az országosan egységes diagnosztikus mérési- értékelési rendszer bevezetése területén.

A tisztán látása érdekében tisztelettel kérem, ha az ideje megengedi, nézze meg a www.hungarofit.hu  honalapot és rájön, hogy az MDSZ eddigi „legújabb kutatási eredményei” nem előrelépést, hanem komoly visszaesést jelentenek szakmai szempontból. országos szinten köztudott, hogy az országosan egységes mérési módszer kiválasztását az oktatási tárca un. „próbamérések beiktatásával” a méréseket elvégző pedagógusokra bízta.

(részletesen 5. fejezet). Az is köztudott, hogy a próbamérések során nem csak a mérési módszer kiválasztása történet meg, hanem működésbe jött országos szinten az oktatás és az egészségügy területén, azaz iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram, az iskolai testnevelés és sport egészségfejlesztő/egészségmegőrző hatásának növelésével – az oktatásban eltöltött évek alatt, képesség szerinti differenciált terheléssel – fiataljaink fizikai állapotának tudatos harmonikus fejlesztése.

Tisztelt Elnök Úr tisztelettel kérem, hogy szakmai hitelrontás miatt nyilvánosan vonják vissza Molnár László – HVG-nek tett (2013. december 21.) nyilatkozatát mely szerint: „jelenleg Magyarországon nincs egészségorientált fittségi teszt, és olyan szervezet sem, amely ilyen teszt magyarországi bevezetésével foglalkozna”. Ez nem igaz, nézzék meg a www.hungarofit.hu honlapot és győzőjenek meg róla. Nem nézhetjük tovább, hogy feltehetően elsősorban szakmai tapasztalatuk hiánya és önös érdekeik miatt az e területen elvégzett rombolásukkal, évekkel visszavetették fiataljaink fizikai állapotának tudatos fejlesztéséhez szükséges iskolai testnevelésre és sportra épített nemzeti mozgásprogram elindítását, és a szakmailag megalapozatlan hamis állításaikkal megtévesztik a politikusokat, a jogalkotókat. Ha az Ön lelkükben még van magyar igazság és becsület, akkor merjék végre újra gondolni, hogy a jogalkotók felé tett (és általuk megvalósított) javaslataikkal megtévesztették (az oktatás, az egészségügy és a sport területén) döntéshozó államtitkárokat és az eddig bemutatott szakmai kutató munkájuk miatt téves úton járnak, és ezzel óriási anyagi és szellemi síkon mérhető kárt okoznak a nemzetnek.

Addig is választ kérünk:

–        hogyan lehet egy szakmai civil szervezetnek olyan program kidolgozását elvállalni, amely már létezett, országos szinten működve bebizonyította létjogosultságát,

–        programjuk kidolgozásához Miniszter Elnökünk többször is lehangzott javaslata ellenére miért nem olyan (számszerűen is bizonyítható) program megvalósítását szorgalmazzák, amely már országos szinten jól működött,

–        egyértelműen nevezzék meg ki lesz a felelős azért, hogy olyan ki nem próbált (tudományosan alá nem támasztott kitalált) program kerül bevezetésre, amellyel a Kormányprogram hatékony megvalósítása nem biztosítható.

Tisztelettel kérem és várom a szakmai egyeztető megbeszélés mielőbbi megrendezését.

dr. F. Mérey Ildikó, c. egyetemi docens