Levél dr. Simicskó István, sportért felelős államtitkárnak

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkárság
1054 Budapest, Hold u.1.

Dr. Simicskó István
Államtitkár részére

Tisztelt Államtitkár Úr!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy 2001-2004 között OM által elrendelt próbamérések során, országos szinten – külön anyagi forrás nélkül – már jól működött, azaz iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Stratégiai Mozgásprogram, amelynek célja teljes egészében megfelel a Kormány mai célkitűzéseinek.

A program a tanulók fizikai állapotának, edzettségi szintjének évente két alakalommal (tavasz és őszi időszakban) történő megbízható műszerek nélküli mérésére épül. A program országos szintű azonnali elindítása külön anyagi forrást ma sem igényel. (Csak a szereplők változtak meg. 1. sz. melléklet)

AZ OKTÁTÁSI ÚGY DÖNTÖTT, HOGY A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK ORSZÁGOSAN EGYSÉGESÍTÉSRE KERÜLŐ MÉRÉSI MÓDSZER KIVÁLASZTÁSÁT A MÉRÉSEKET ELVÉGZŐ PEDAGÓGUSOKRA BÍZZA.

A PRÓBAMÉRÉSEKHEZ, EZÉRT VALAMENNYI OKTATÁSI INTÉZMÉNYHEZ AZ EHHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZERTANI SZAKANYAGOKAT ELKÜLDTE (KB. 20 MILLIÓ FORINTJÁBA KERÜLT.)

A PROGRAM HATÉKONYSÁGA A HETI TESTNEVELÉSI ÓRÁK SZÁMÁTÓL ÉS AZ ORSZÁGOSAN EGYSÉGES ÉVI KÉT ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ MÉRÉSI  MÓDSZER MEGBÍZHATÓSÁGÁN MÚLIK.

Mindezidáig a heti 1-2 testnevelési óra élettani hatékonysága csekély volt a program hatékony megvalósításhoz. ha a tanulók fizikai állapotának évente két alkalommal történő országosan egységes méréséhez szükséges jogi hátteret az oktatási tárca biztosítja, akkor mindennapos testnevelés bevezetésével a Kormány lehetővé tette a program élettanilag hatékony megvalósítását.

A törvényi szabályozás biztosítása érdekében alábbi javaslataimmal és kérésemmel, ezért fordulok segítségért Önhöz.

Szövegszerű javaslatok a Köznevelési Törvénybe

25. § (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi és edzettségi állapot vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, valamint a tankötelezettség végéig az általános iskolába, középfokú iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt.

29. § A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

 (7) A gyermek, tanuló valamennyi adata

a) a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,

b) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézmény,

c) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából,

c/1. a gyermek, tanuló fizikai állapota, a fizikai terhelhetőségének megállapítása céljából,

80. § (1) Az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről, a tanulók fizikai állapotának és edzettségének évente két alkalommal történő vizsgálatáról

Szövegszerű javaslat a Kerettantervhez

Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjéről

7. Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés elrendelése

(6) A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2013. május 2. és május 20. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, Mini Hungarofit fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján.

A Jogszabály értelmében az iskola pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és meghatározott mérési módszer alkalmazásával tanévenként két alkalommal, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésétvizsgálatát.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.

A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító helyi szinten pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai állapotának harmonikus fejlődéséhez/fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket.

A méréseket elvégző pedagógus Intézményi összesített adatlapon – a megadott formában – korosztályonkénti és nemenkénti bontásban átadja az iskolaorvosnak/védőnőknek, a tanulók funkcionális állapotára utaló adatokat, hogy azt egészségügyiek átvezessék Iskolaegészségügi jelentőlapon e célra kijelölt táblázatba, hogy az egészségügyiek által elvégzett szűrővizsgálatok eredményeit a tanulók funkcionális állapotának függvényében értelmezhessük.

48. Az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai

(3) Az oktatásért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter programok kiadásával, pályázatok kiírásával, továbbképzés biztosításával segíti a nevelési-oktatási intézményekben folyó egészségfejlesztési feladatok végrehajtását.

(4) Az oktatásért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter programok kiadásával, pályázatok kiírásával, pedagógus-továbbképzés biztosításával segítheti a mindennapos testnevelés feladatainak végrehajtását, a sportiskolák megalakulását és működését.

Az oktatás és az egészségügy szoros együttműködése nélkül nincs prímér prevenció!

Az intézmények a tanulók mérési eredményeit – megadott formában – elektronikusan megküldik a központi adatfeldolgozásra kijelölt intézménynek/személynek.  

Ajánlások a működési rendelethez 

Az iskolai tanév helyi rendjében kell rögzíteni a tanulók fizikai állapotát felmérő – őszi időszak: szeptember 15-30-ig, tavaszi időszak: május 2-20-ig – vizsgálat időpontját.

Elő kell írni,hogya fizikai mérés eredményeit, és a testnevelő tanár által tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket hivatalosan is közölni kell szülőkkel.

Elő kell írni, hogy szülő kötelessége – megismerve a fizikai mérés eredményeit – megtegye a tőle elvárható intézkedéseket gyermeke fizikai fejlődése és egészségének védelme érdekében (pl. életmód változtatás, táplálkozási szokások megváltoztatása, ösztönzés a testmozgásra, testedzésre, stb.)

Elő kell írni,hogy– az iskola egészségügyi szolgálat bevonásával – a tanulók és a szülőkszámára útmutatást, szakmai segítséget kell nyújtani a mindennapos testmozgás és az egészséges életmód gyakorlati megvalósításához.

Elő kel írni,hogy atanulók fizikai állapotának mérési eredménye tanulók egészségi kartonján is szerepeljen, hogy biztosítva legyen a hivatalos nyilvántartás és a tanuló fizikai fejlődésének folyamatos figyelemmel kisérése (pl. iskolaváltásnál).

Nem elég, ha az iskola testnevelő tanári munkaközössége elemzi a fizikai mérés eredményeit, elő kell írni, hogy központi feladat a fizikai méréssel kapcsolatos adatok (több millió adat) feldolgozása, (összehasonlítása) és az eredmények visszajuttatása a beküldő iskoláknak. (Van ilyen informatikai rendszer, de nem működtetik).

A mindennapos testnevelés hatékony fizikai mérés nélkül írott malaszt marad.

Ha javaslataink nem találnak meghallgatásra, akkor a fizikai mérésnek nem sok eredménye lesz, mivel a tanulók edzettségi állapotának vizsgálata az iskolák önkéntes vállalása alapján történik, a tanulók „nyűgnek” tekinthetik és a mérést nem követi semmilyen szakmai és társadalmi (szülői) kontroll.

Egészségileg hátrányos helyzetű tanuló meghatározása

Egészségileg hátrányos helyzetű, „sajátos testi nevelési igényű” tanulóknak tartjuk azokat a (nem fogyatékos, nem beteg) gyermekeket, akik nem érik el a mindennapos tevékenységük során végzett a könnyű fizikai terhelés és a hatékony szellemi munka (tanulás) végzéséhez szüksége fittségi szintet.

A beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének és oktatásának helyzetét megfelelően szabályozzák a köznevelési rendszabályok. A sajátos nevelési igény fennállásának megállapítására és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség feltárására, a különböző vizsgálatokra, a rehabilitációra széleskörű szak-intézményhálózat működik együtt.

Ugyanakkor a tanulók általános fizikai teherbíró-képességnek (kondicionális állapotának) vizsgálatát eddig nem asúlynak (gyakorlati hasznának) megfelelően kezeli az oktatásirányítás és az egészségügy!

A tanulók fizikai állapotának mérése nem cél, hanem eszköz az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek egyénre szabott (képesség szerinti differenciált terheléséhez) tanórai fejlesztéséhez és a gyenge fizikuma miatt egészségileg hátrányos helyzetű általunk „sajátos testi nevelésre szorulónak” nevezett tanulók (a tanulók 30-35 %-a), felzárkóztatására.

A tanuló pillanatnyi „edzettségi” állapotának megfelelő képesség szerinti differenciált terhelés biztosításához szükséges a tanulók fizikai állapotának őszi időszakban (szeptember 15-30. közötti mérése.

A fizikai állapotuk miatt egészségileg hátrányos helyzetű tanulók ellátásának célja: a tanulók tudatos harmonikus testi fejlesztésének hatékonysága érdekében testnevelési órák mellett (pl. könnyített testnevelés formájában) eheti egy alkalommal felzárkóztató programot kell biztosítani.

A tanuló egy tanéven belüli (őszi – tavaszi időszakban történő méréssel) az önmagához viszonyított, fejlődésösztönző értékelést kell bevezetni a testi nevelésben.

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének egyéni és társadalmi szintű haszna

1. A tanulók fizikai állapotának mérése a testnevelés korszerűsítésének alapköve, „módszertani segédeszköz” a pillanatnyi fizikai állapotnak megfelelő egyénre szabott képesség szerinti differenciát terhelés kialakításához.

2. A tanuló a mérések – az elért teljesítmény közös kiértékelése – folyamán a méréseket elvégző pedagógustól közvetlenül elsajátíthatja, az egyére szabott edzésterv elkészítéséhez szükséges egészség- és test-kulturális alapismereteket.

3. A mérések befejezése után a tanuló azonnal visszajelzést kap a fizikai állapotának minősítéséről és annak értelmezéséről. Módot ad arra, hogy a szülő félévenként írásos tájékoztatót kapjon gyermeke fizikai terhelhetőségéről.

4. Az adatok – különféle szempontok szerinti matematikai statisztikai feldolgozása konkrét, és megbízható információt ad helyi és országos szinten a testnevelés egészségfejlesztő, egészségmegőrző hatásának tudatos, célirányos fejlesztéséhez.

5. A tanulók fizikai állapotának rendszeres mérése – az elért teljesítményben történő változások irányának és mértékének nyomon-követése – megbízható, objektív adatokat jelent a program (mindennapos testnevelés) és a testnevelés tantárgyból való előmenetel érdemjegyben történő megállapításához.

6. Nagyobb merítési lehetőséget biztosít az élsport számára. A kiváló és extra minősítésű, vagy bármelyik motorikus próbában kiváló teljesítményt nyújtó, sportolni vágyó fiatalt mielőbb szakszerű irányítással kezdheti el az élsportolói pályára való felkészülést.

7. Az iskolaorvosokkal együttműködve, hatékony prímér prevenció, mert a tanulók egészségi állapotát a fizikai állapotuk függvényében értelmezhetjük.

  1. sz. melléklet

Iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram

TÁRCÁK KÖZÖTTI KAPCSOLÓSÁSI PONTOK

A program gondozója a EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A programban közvetlenül résztvevő tárcák: oktatásért felelős államtitkárság, egészségügyért felelős államtitkárság, sportért felelős államtitkárság.

Sportért felelős államtitkárság

A sportolni vágyó tehetséges, kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságú, fizikailag sportág speciálisan is jól terhelhető fiatalok mielőbbi feltérképezése (kiválasztása), versenysport felé irányítása, azzal a céllal, hogy mielőbb szakszerű irányítással elkezdhessék, az élsportolói pályára való felkészülést.

Oktatásért felelős államtitkárság

1. Mérés (őszi időszakban)

Egységes minőségellenőrzés

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény tanár-diák mérése, pontértékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése, a Hungarofit minősítő kategóriák értelmezése.

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságok feltárása.

Felzárkóztatás ®Szinten-tartás: egyénre szabott képesség szerinti differenciált terheléssel.

Szinten tartó program: közepes, jó, kiváló és extra Hungarofit minősítés esetén

Fejlesztő program: igen gyenge, gyenge és kifogásolható Hungarofit minősítés esetén

Egységes minőségbiztosítás

– A gyenge fizikuma miatt kiszűrt egészségileg hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása.

2. Mérés (tavaszi időszakban)

Egységes minőségellenőrzés

Mérés«Visszacsatolás

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény mérése, pontértékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése.

– A program hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követése.

Egészségügyért felelős államtitkárság

Minden tanévben az oktatás területéről – Hungarofit minősítő kategóriák szerint korosztályonkénti és nemenkénti bontásban – Intézményi Összesített Adatlapon legkésőbb május 31.-ig, át kell adni az iskola/háziorvosnak, vagy a védőnőnek a tanulók funkcionális állapotára utaló adatokat, aki/akik átvezeti az Iskolaegészség-ügyi jelentőlapon található (e célra visszatett) táblázatba.

Megjegyzés: a program 2001-2004-ig országos szinten – az oktatási tárca által elrendelt próbamérések során – bebizonyította létjogosultságát számszerű hiteles adatokkal bizonyíthatóan civil szervezetek gondozásával jól működött – külön anyagi forrás nélkül – az oktatás és az egészségügy területére.