2012-2013-as tanévben összegyűjtött adatainak összesítése

 

A HUNGAROFIT tesztrendszer 1985-2013 közötti méréseinek irányítói ill. finanszírozói:

·         1985.–1986.: F. Mérey I.

·         1993.–1994.: F. Mérey I./ Tornyosi

·         1994.–1995.: F. Mérey I./ Szabó T.

·         1995. ősz: F. Mérey I./ Kiss É

·         1996. tavasz: F. Mérey I./ Kiss É.

·         1998. ősz: Oktatási Minisztérium

·         1999. tavasz: Oktatási Minisztérium

·         2001. tavasz: Oktatási Minisztérium

·         2001. ősz: Oktatási Minisztérium

·         2012.–2013.: F. Mérey I./ Haász P.

 

2012-2013-as tanévben megküldött HUNGAROFIT mérési eredményekből készített statisztika

F. Mérey Ildikó – Haász Péter

2014. május

 

Tartalomjegyzék

Áttekintés                                                                                                                               

Módszertani alapok                                                                                                                

Magyarországon használt egyes motorikus próbarendszerek összehasonlítása           

HUNGAROFIT felmérés 2012–2013-as tanévben összegyűjtött adatainak elemzése   

HUNGAROFIT felmérés 2012–2013-as tanévben összegyűjtött adatainak értékelése   

 

Összehasonlító statiszikai adatok 1985-től.

F. Méry Ildikó

A HUNGAROFIT felmérés motorikus próbáiban elért teljesítmény átlagok változása
az 1985-2013 közötti időszakban                                                                                         

A HUNGAROFIT tesztrendszerben elért teljesítmény átlagok minősítésének
változása 1985–2013 közötti időszakban   
                                                                         

 

 

ÁTTEKINTÉS

A felmérésben a magyarországi általános- és középiskolák közül 631 küldött vissza értékelhető és

azonosítható HUNGAROFIT mérési eredményeket 143.818 tanuló felméréséről.

A részt vett populáció életkora 6–24 év között oszlott meg, de a 20–24 éves tanulók mérési eredményei

az alacsony esetszám  miatt a statisztikai feldolgozásban csak tájékoztató jelleggel kerül ismertetésre.

 

2012/2013-as tanévben megküldött és azonosítható HUNGAROFIT mérések
iskolatípus szerinti megoszlása
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Iskola típus

Esetszám

Megoszlás (%)

Általános iskola

106425

74 %

Középiskola

37393

26 %

Összesen

143818

100 %

 

 

2012/2013-as tanévben megküldött és azonosítható HUNGAROFIT mérések
felmérési időszak szerinti megoszlása
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Időszak

Esetszám

Megoszlás (%)

2012 ősz

6849

4,8

2013 tavasz

136969

95,2

Összesen

143818

100,0

 

 

2012/2013-as tanévben megküldött és azonosítható HUNGAROFIT mérések
nemek  szerinti megoszlása
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Nem

Esetszám

Megoszlás (%)

Fiúk

73376

51,2

Lányok

70045

48,8

Összesen

143421

100,0

Hiányos adatok

397

 

Összesen

143818

 

 

 

 

2012/2013-as tanévben értékelt HUNGAROFIT mérések
életkor szerinti megoszlása
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

N=Fiú

N=Lány

N=Összesen

6

29

33

62

7

3864

4128

7992

8

6690

6312

13002

9

6728

6373

13101

10

7038

6653

13691

11

7469

6978

14447

12

7927

7614

15541

13

7392

7190

14582

14

6962

6787

13749

15

5582

5140

10722

16

3940

3844

7784

17

3985

3848

7833

18

3229

3189

6418

19

1566

1406

2972

20

602

340

942

21

245

126

371

22

85

66

151

23

35

16

51

24

8

2

10

Összesen

73376

70045

143421

 

 

2012/2013-as tanévben értékelt HUNGAROFIT mérések
Hungarofit fittségi kategóriák szerinti %-os megoszlása
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Fittségi kategóriák

megnevezése

Fiú

n=73376 fő

Lány

n=70045 fő

Összesen

n=143421 fő

Igen gyenge

13,4

9,2

11,4

Gyenge

20,4

20,3

20,3

Kifogásolható

22,2

25,4

23,7

Közepes

19,8

22,0

20,8

14,8

14,7

14,8

Kiváló

7,6

6,9

7,2

Extra

1,8

1,5

1,7

Összesen

100

100

100

 

 

 

 

Felzárkóztatásra szoruló tanulók százalékos aránya

56,0

54,9

55,4

 

 

MÓDSZERTANI ALAPOK

Melyik motorikus próbarendszerrel mit tudunk mérni?

Hiteles tervet, csak hiteles adatok alapján lehet készíteni!

Bármilyen céllal készített edzésterv kiindulópontja az egyén pillanatnyi edzettségi-, fizikai állapota.

A diagnosztikus helyzetfeltáró motorikus tesztrendszerek területén az utóbbi években jelentős fejlődés mutatkozik. A motoros teszt- rendszerek egyik nagy csoportja a fittségi teszteké.

A fittségi teszteket egyéni és társadalmi szinten a pillanatnyi fittségi állapot különösebb műszerigény nélküli megbízható mérésre, objektív értékelésére és minősítésére használjuk.

 

A nemzetközi szakirodalom két nagy fittségi dimenziót különböztet meg:

·         egészségközpontú fittség,

·         készségközpontú vagy teljesítményközpontú fittség.

 

Az egészség szempontú fittség összetevői:

·         testösszetétel

·         izomerő, erő-állóképesség fittség

·         aerob állóképesség

·         hajlékonyság

 

A készségközpontú (teljesítményközpontú) fittség összetevői

·         agilitás (gyors irányváltoztatás képessége)

·         erő

·         egyensúly

·         koordináció

·         gyorsaság

 

A tanulók fizikai állapotának országosan egységes mérésére olyan egészségszempontú motorikus próbarendszert kell alkalmazni, amely az alább felsorolt kritériumoknak megfelel.

·         Megbízhatóság
A motorikus próbarendszernek jelen esetben a fizikai fittség/edzettségi szint vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat (aerob fittség és izomerő fittség) kell megbízhatóan, és objektíven mérni.

·         Érvényesség
A tesztrendszert alkotó motorikus próbákkal az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb a kondícionális képességek (aerob állóképesség és általános testi erő- erő-állóképesség) területén elért teljesítményt, az elvégzett mozgásprogram hatására bekövetkezett változásokat (mérés-visszacsatolás) kell megbízhatóan mérni.

·         Egyszerűség
A próbarendszert alkotó motorikus próbák természetes mozgásra épüljenek.
A „gyermekbarát” próbarendszert alkotó egyes motorikus próbák helyes technikai végrehajtása mindkét nem valamennyi korosztálya különösebb számára különösebb előképzettség nélkül is (egészségkárosító hatás nélkül) legyen elvégezhető. A gyakorlati életben jól alkalmazható,– néhány alkalommal történő szakemberrel elvégzett mérés után – akár önállóan is elvégezhető legyen.

A mérés folyamán a tanár-diák közvetlen személyes kapcsolat lehetővé teszi, hogy a tanulók feladat-centrikusan olyan humánbiológiai ismereteket sajátítsanak el, amelyek alapvetően szükségesek a fittségi szint méréséhez, az egyére szabott edzésterv önálló elkészítéshez.

A vizsgálat elvégzése lehető legkisebb anyagi és időráfordítást igényeljen.

·         Megismételhetőség (reprodukálhatóság)
A tesztrendszer és az azt alkotó motorikus próbák méréspontosságát, a korrelációs együtthatóval lehet jellemezni.

·         Objektivitás
A méréssel kapcsolatos feladatokat pontos instrukciók alapján, egységes szemléletben kell elvégezni. Az egyes motorikus próbákban elért teljesítmény objektív, megbízható értékelését a próbarendszerhez tartózó könnyen kezelhető korosztályonkénti és nemenkénti értékelési útmutatóval kell biztosítani. A próbarendszert alkotó motorikus próbákban elért teljesítmény különféle szempontok szerinti matematikai-statisztikai feldolgozásával számszerűen is kifejezhető objektív, hiteles adatokkal utánkövetési és összehasonlítási lehetőséget biztosítson: hazai és nemzetközi standardokhoz, mások által mért, nemzetközi és hazai vonatkozású mérési eredményekhez.

A tesztek függetlenségét az jelenti, hogy az elért teljesítmény ne függjön a tesztet végeztető személytől, vagy társtól. Az elért teljesítmény mérésének pontossága a külső objektív és szubjektív feltételektől nem, vagy csak igen minimális mértékben függjön.

 

Az egészségszempontú fizikai fittség motorikus próbákkal való mérését, olyan műszerek nélküli (laboratóriumi terheléses vizsgálatokkal alátámasztott) vizsgálati módszerként kell alkalmazni, amely a terhelhetőséggel és egészséggel kapcsolatos fittség összetevői közül az elsődleges fontosságú tesztekben elért teljesítmény alapján megbízhatóan és objektíven értékeli, és minősíti az egyén „pillanatnyi”edzettségi állapotát.

 

A nemzetközi és hazai kutatók a terhelhetőséggel, egészséggel kapcsolatos fittségi tesztek összetevőit fontossági szempontból három csoportba sorolják

Elsődleges fontosságú tesztek

·         az aerob fittség mérését

·         a vázizomzat fittségének a mérését

·         antropometriai méréseket (a testösszetétel meghatározásához)

·         sport-életmód kérdőív felvétele (a fizikai aktivitás és az egészségi állapot becsléséhez)

Másodlagos fontosságú tesztek

·         a felső és alsó végtag izommunkáját és

·         a váll mozgékonyságát mérő tesztek

Harmadlagos fontosságú tesztek

·         a kézi szorítóerő mérése

·         lapérintési teszt

 

A tanulók „pillanatnyi” edzettségi szintje (általános fizikai teherbíró-képessége) legmegbízhatóbban az egészséggel (fittséggel) kapcsolatos összetevők közül az elsődleges fontosságú tesztekkel mérhető!

A Hungarofit- és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszereket a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretében az Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház) Tudományos  Kutató Osztályán végzett terheléses laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztva három év alatt – évente két alkalommal történő méréssel – a világon egyedülálló mérési módszerként az egészségközpontú fittség összetevőit mérő elsőrendű faktorok megbízható mérésére fejlesztettük ki!

 

 

Magyarországon használt egyes motorikus próbarendszerek összehasonlítása

Terhelhetőséggel, egészséggel kapcsolatos fittség összetevők megjelenése egyes motorikus próbarendszerekben

 

Motorikus próbarendszerek megnevezése

EUROFIT
(***)

HUNGAROFIT (****)

NETFIT
(***)

 

Aerob fittség mérése

 

 

 

12 perc futás/gyaloglás (*)

NEM

IGEN

NEM

6 perc futás vagy gyaloglás (*)

NEM

IGEN

NEM

2000 m síkfutás (*)

NEM

IGEN

NEM

2 mérföld (2418 m) síkfutás  (*)

NEM

IGEN

NEM

20 m-es ingafutás (**)

IGEN

NEM

IGEN

 

(*) a tesztek közül egyet kell kiválasztani, mely az iskola lehetőségeinek legjobban megfelel

(**) szakértői anyagok szerint az aerob fittség mérésre nem a legmegbízhatóbb motorikus próba!(1 sz. melléklet)

 

Vázizomzat fittségének a mérése (izomerő, erő-állóképesség)

  Elsődleges fontosságú tesztek

Helyből távolugrás, páros lábbal

(láb dinamikus erejének mérése)

IGEN

IGEN

IGEN

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, és nyújtás (a vállöv és a karok dinamikus erő-állóképességének mérése)

NEM

IGEN

IGEN

Hason-fekvésből törzsemelés (a hátizmok erő-állóképességnek mérése)

NEM

IGEN

igen, de eltérő módszerrel

Hanyattfekvésből felülés (a hasizmok erő-állóképességnek mérése)

IGEN

de csak 30 mp-ig

IGEN

IGEN

de has-préssel

Labdalökés előre, tömött labdával, az ügyesebb kézzel (a vállöv- és a kar dinamikus erejének mérése)

NEM

IGEN

NEM

Labdadobás hátra, tömött labdával (a törzs és karizmok dinamikus erejének mérése)

NEM

IGEN

NEM

  Másodlagos fontosságú tesztek

Függés hajlított karral

IGEN

NEM

NEM

10×5 méteres ingafutás

IGEN

NEM

NEM

  Harmadlagos fontosságú tesztek

Lapérintés

IGEN

NEM

NEM

Egyensúly-teszt

IGEN

NEM

NEM

Kézi szorítóerő (az alkar izmainak maximális erőkifejtését méri)

IGEN

NEM

IGEN

Ülésbe előrenyúlás (térdhajlító izmok nyújthatóságának mérése)

IGEN

NEM

IGEN

 

Motorikus próbarendszerek megnevezése

EUROFIT
(***)

HUNGAROFIT (****)

NETFIT
(***)

Antropometriai adatok

 

 

 

Testmagasság

IGEN

IGEN

IGEN

Testtömeg

IGEN

IGEN

IGEN

BMI (Body Mass Index)

IGEN

IGEN

IGEN

Testzsír %

IGEN

NEM

IGEN

 

Sport-életmód kérdőív

 

 

 

Kérdőív

NEM

NEM

NEM

 

 

 (***) Sem az Eurofit mérési módszerhez, sem a NETFIT (MDSZ) készségközpontú motorikus próbarendszerhez nincs számszerűen is kifejezhető, objektív, megbízható értékelési és minősítési rendszer. 

(****) A Hungarofit motorikus- és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszereket a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretében az Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház) Tudományos  Kutató Osztályán végzett terheléses laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztva három év alatt – évente két alkalommal történő méréssel – a világon egyedülálló mérési módszerként az egészségközpontú fittség összetevőit mérő elsőrendű faktorok megbízható mérésére fejlesztettük ki!

 

 

HUNGAROFIT felmérés 2012-2013-as tanévben összegyűjtött adatainak elemzése

 

Antropometriai adatok

 

Lányok testmagasságának, testtömegének és testtömeg-indexének (BMI – Body Mass Index) alakulása életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év) 

Testmagasság (m)

Testtömeg (kg)

BMI (kg/m2)

átlag

szórás

esetszám

átlag

szórás

esetszám

átlag

szórás

esetszám

6

1,323

0,068

3

33,00

5,19

3

18,750

1,083

3

7

1,270

0,065

3190

26,65

6,09

3181

16,424

2,846

3176

8

1,308

0,068

4984

28,93

7,00

4987

16,777

3,083

4984

9

1,365

0,075

4910

32,45

8,35

4924

17,245

3,297

4914

10

1,428

0,081

5120

37,19

10,11

5129

18,050

3,734

5120

11

1,492

0,086

5279

41,89

11,10

5283

18,623

3,763

5285

12

1,551

0,083

5585

47,09

12,11

5594

19,431

4,073

5603

13

1,599

0,075

5326

52,18

12,39

5322

20,308

4,129

5347

14

1,625

0,068

5099

55,24

11,79

5087

20,880

4,014

5096

15

1,633

0,071

3750

56,79

11,52

3744

21,255

3,911

3748

16

1,644

0,068

2522

58,16

11,11

2519

21,490

3,699

2520

17

1,653

0,068

2544

59,23

10,87

2541

21,674

3,660

2541

18

1,659

0,066

2083

59,74

11,32

2083

21,680

3,722

2083

19

1,657

0,072

865

60,44

12,01

864

22,024

4,241

865

20

1,642

0,072

279

58,91

12,65

279

21,805

4,194

279

21

1,646

0,076

117

60,79

11,79

117

22,432

4,053

117

22

1,635

0,072

61

61,08

9,91

61

22,851

3,448

61

23

1,639

0,110

15

65,07

16,82

15

24,147

5,287

15

24

1,675

0,064

2

67,50

4,95

2

24,175

3,599

2

Összes esetszám: 51759

 

Fiúk testmagasságának, testtömegének és testtömeg-indexének (BMI – Body Mass Index) alakulása életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év) 

Testmagasság (m)

Testtömeg (kg)

BMI (kg/m2)

átlag

szórás

esetszám

átlag

szórás

esetszám

átlag

szórás

esetszám

6

1,238

0,072

4

22,50

3,42

4

14,620

0,725

4

7

1,281

0,067

3028

27,26

6,42

3018

16,473

2,876

3022

8

1,316

0,071

5196

29,52

7,63

5201

16,877

3,189

5197

9

1,371

0,075

5211

33.26

8,76

5210

17,515

3,465

5206

10

1,427

0,079

5424

37,53

10,31

5427

18,239

3,767

5421

11

1,485

0,085

5657

42,08

11,71

5663

18,881

4,039

5665

12

1,549

0,093

6014

47,18

13,01

6020

19,453

4,087

6022

13

1,619

0,099

5514

53,41

13,85

5512

20,181

4,052

5540

14

1,687

0,091

5265

59,40

14,13

5260

20,737

4,028

5271

15

1,722

0,084

4078

63,67

14,24

4076

21,376

4,092

4117

16

1,756

0,077

2761

67,75

13,52

2759

21,916

3,819

2760

17

1,767

0,076

2747

70,77

13,27

2733

22,621

3,848

2734

18

1,779

0,075

2181

72,32

13,19

2181

22,826

3,686

2181

19

1,776

0,076

1097

73,57

13,28

1096

23,359

4,015

1096

20

1,778

0,072

479

74,68

13,38

479

23,581

3,743

479

21

1,779

0,079

223

75,72

12,21

223

23,874

3,236

223

22

1,777

0,074

78

74,31

12,16

78

23,508

3,336

78

23

1,780

0,075

29

76,55

17,84

29

24,034

4,749

29

24

1,772

0,063

6

82,00

15,40

6

25,972

3,845

7

Összes esetszám: 55052

 

 

 

Aerob fittséget mérő próbák

 

Lányok Cooper-teszt (12 perc folyamatos futás) eredményeinek alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

N (esetszám)

7

1265,9

442,5

3321

8

1361,0

470,5

5089

9

1562,9

455,1

4979

10

1667,6

427,5

5029

11

1778,6

411,4

5292

12

1841,3

401,0

5771

13

1850,3

407,6

5355

14

1859,1

413,7

4942

15

1813,9

418,2

3166

16

1777,8

440,8

1875

17

1777,4

472,4

1722

18

1833,3

439,3

1539

19

1764,9

443,9

743

20

1658,5

466,1

175

21

1790,1

397,5

67

22

1457,4

523,7

30

23

1717,1

442,0

7

24

1033,0

504,9

2

Összesen

49104

 

Fiúk Cooper-teszt (12 perc folyamatos futás) eredményeinek alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

N (esetszám)

7

1427,5

743,2

4

8

1610,0

450,7

16

9

1724,0

520,6

5228

10

1835,4

502,8

5336

11

1938,4

489,8

5669

12

2028,1

476,3

6007

13

2111,5

491,1

5602

14

2186,3

512,9

5225

15

2218,1

539,0

3490

16

2192,2

596,3

1875

17

2231,2

628,6

1783

18

2194,0

650,2

1500

19

2089,1

652,2

743

20

2182,0

689,2

308

21

2122,8

681,4

137

22

2332,6

657,6

43

23

1918,6

485,0

23

24

1184,7

956,0

4

Összesen

42993

 

 

Lányok 2000 méteres futási eredményeinek (p:mp) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

N (esetszám)

6

11:16

4:04

9

7

13:21

3:36

638

8

13:30

3:50

1028

9

13:44

3:34

1155

10

13:48

2:53

1290

11

12:59

2:42

1330

12

12:57

2:43

1460

13

12:51

2:42

1434

14

12:50

2:48

1426

15

12:45

2:42

1325

16

12:31

2:32

1359

17

12:39

2:42

1471

18

12:47

2:27

1120

19

13:14

2:28

453

20

13:33

2:34

120

21

13:30

2:22

50

22

13:18

1:50

27

23

13:50

4:42

4

Összesen

15699

 

Fiúk 2000 méteres futási eredményeinek (p:mp) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

N (esetszám)

7

12:27

3:38

656

8

12:18

3:50

1104

9

12:30

3:32

1227

10

12:39

3:17

1402

11

12:02

3:04

1442

12

11:52

3:10

1541

13

11:33

2:39

1423

14

10:58

2:35

1365

15

10:28

2:25

1649

16

10:12

2:22

1680

17

10:04

2:11

1808

18

10:14

2:08

1473

19

10:24

2:19

718

20

10:46

2:40

229

21

10:41

2:31

94

22

10:41

2:27

34

23

11:07

2:37

9

Összesen

17854

 

 

Izomerő fittséget mérő próbák

Lányok „helyből távolugrás” tesztjének eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

Esetszám

6

1,17

0,14

9

7

1,14

0,21

4053

8

1,20

0,22

6244

9

1,29

0,22

6217

10

1,36

0,23

6449

11

1,43

0,23

6734

12

1,49

0,25

7398

13

1,52

0,25

6926

14

1,54

0,27

6514

15

1,54

0,28

4649

16

1,57

0,27

3318

17

1,59

0,27

3297

18

1,62

0,26

2770

19

1,60

0,26

1236

20

1,55

0,27

299

21

1,48

0,25

115

22

1,53

0,30

57

23

1,36

0,37

15

24

1,69

0,33

2

Összesen:

66302

 

Fiúk „helyből távolugrás” tesztjének eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

Esetszám

7

1,21

0,22

3799

8

1,27

0,23

6613

9

1,37

0,24

6551

10

1,44

0,25

6850

11

1,51

0,24

7229

12

1,60

0,26

7686

13

1,72

0,28

7156

14

1,85

0,29

6745

15

1,94

0,30

5255

16

2,02

0,29

3632

17

2,08

0,29

3668

18

2,08

0,29

3668

19

2,07

0,29

1481

20

2,07

0,29

541

21

2,06

0,32

233

22

2,08

0,28

78

23

1,93

0,40

37

Összesen:

70515

 

 

Lányok „hanyattfekvésből felülés” tesztjének eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor(év)

Átlag

Szórás

Esetszám

6

35,8

19,8

9

7

32,3

22,9

3835

8

36,3

24,9

6015

9

42,7

27,6

6081

10

48,4

29,0

6377

11

57,4

30,3

6706

12

61,5

30,6

7376

13

64,1

30,8

6914

14

65,0

30,4

6522

15

66,2

30,0

4674

16

69,7

28,9

3346

17

71,3

29,2

3346

18

70,8

28,5

2800

19

73,3

28,0

1258

20

69,1

28,4

303

21

76,7

32,6

115

22

69,1

34,0

59

23

59,6

33,1

15

24

90,0

1,4

2

Összesen

65753

 

Fiúk „hanyattfekvésből felülés” tesztjének eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor(év)

Átlag

Szórás

Esetszám

7

37,1

26,0

3617

8

42,2

28,3

6379

9

50,0

31,2

6433

10

55,9

32,2

6767

11

66,0

33,3

7189

12

70,9

33,6

7671

13

74,8

33,2

7153

14

77,9

31,9

6725

15

77,9

31,9

6725

16

79,9

30,2

3644

17

81,8

29,3

3687

18

81,8

29,3

3687

19

79,2

29,3

1491

20

80,9

28,1

540

21

80,7

29,0

234

22

80,7

29,0

234

23

73,4

27,9

37

Összesen

69930

 

Lányok „hasonfekvésből törzsemelés” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

Esetszám

6

43,4

27,2

9

7

40,8

22,8

4037

8

45,0

24,0

6213

9

50,8

25,2

6204

10

54,9

25,0

6440

11

61,0

24,8

6734

12

63,8

25,0

7399

13

64,9

24,9

6929

14

64,6

24,7

6522

15

65,8

24,4

4673

16

67,3

23,9

3341

17

68,0

24,2

3333

18

66,8

24,0

2791

19

67,4

24,2

1249

19

67,4

24,2

1249

21

66,4

26,8

118

22

60,9

28,8

59

23

56,0

27,3

14

24

85,0

7,1

2

Összesen

66369

 

Fiúk „hasonfekvésből törzsemelés” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

Esetszám

7

44,4

26,4

3762

8

49,3

27,4

6581

9

55,9

28,5

6523

10

61,0

28,1

6836

11

67,0

28,3

7218

12

71,1

27,6

7673

13

72,7

27,1

7139

14

73,5

26,5

6747

15

73,9

26,2

5254

16

73,9

25,9

3634

17

75,6

25,3

3684

18

74,1

24,9

2969

19

72,2

25,5

1484

19

73,3

24,8

539

21

74,0

25,7

231

22

75,7

25,5

78

23

68,2

30,1

38

Összesen

70390

 

 

Lányok „karhajlítás és nyújtás” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

Esetszám

6

15,1

9,1

8

7

11,7

7,6

3565

8

12,3

7,6

5526

9

14,2

7,7

5738

10

15,1

7,9

6048

11

15,4

7,7

6398

12

15,2

7,8

7002

13

15,3

7,7

6547

14

14,9

7,7

6153

15

14,8

7,5

4397

16

16,3

7,5

3190

17

17,2

7,5

3118

18

18,1

7,5

2668

19

18,6

7,8

1195

20

17,3

7,5

294

21

16,6

7,2

109

22

13,2

7,4

53

23

15,1

8,5

14

24

19,0

1,4

2

Összesen

62025

 

Fiúk „karhajlítás és nyújtás” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

Esetszám

7

16,7

12,4

3466

8

15,4

13,1

6010

9

17,2

14,1

6200

10

19,7

14,4

6550

11

20,9

14,6

6994

12

21,8

14,6

7444

13

22,3

14,6

6990

14

24,5

14,5

6621

15

27,0

14,0

5229

16

29,2

13,6

3619

17

31,6

12,9

3657

18

33,9

13,2

2985

19

35,4

13,2

1483

20

35,1

12,3

540

21

35,3

12,

230

22

34,9

11,3

76

23

36,9

13,0

37

Összesen

68131

 

 

Lányok „kétkezes labdadobás hátra tömött labdával” teszt eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

Esetszám

7

3,22

1,46

40

8

3,30

1,15

97

9

3,73

1,41

104

10

4,58

1,34

169

11

5,41

1,52

218

12

5,73

1,45

323

13

5,70

1,44

343

14

5,58

1,53

338

15

5,89

1,69

164

16

6,42

1,45

105

17

6,23

1,68

58

18

6,60

1,42

86

19

6,32

1,82

10

Összesen

2055

 

Fiúk „kétkezes labdadobás hátra tömött labdával” teszt eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

Esetszám

7

3,00

1,31

31

8

3,73

1,33

96

9

4,21

1,31

94

10

5,48

1,52

170

11

6,19

1,78

240

12

6,63

1,76

331

13

6,90

2,03

360

14

7,77

2,26

312

15

8,81

2,72

232

16

10,22

2,71

85

17

9,98

1,89

42

18

10,84

2,31

51

19

10,65

3,74

17

Összesen

2061

 

 

Lányok „egykezes labdalökés előre tömött labdával” teszt eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

Esetszám

7

2,35

,99

53

8

2,95

,91

96

9

3,47

,97

106

10

4,21

1,12

168

11

5,17

1,29

217

12

5,46

1,21

327

13

5,60

1,10

346

14

5,59

1,08

337

15

5,93

1,26

162

16

6,17

1,11

103

17

6,14

1,06

58

18

6,51

1,03

83

19

6,37

0,71

9

Összesen

2065

 

Fiúk „egykezes labdalökés előre tömött labdával” teszt eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban
(F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Átlag

Szórás

Esetszám

7

2,80

1,20

38

8

3,64

1,33

98

9

4,57

1,44

95

10

5,16

1,38

172

11

6,14

1,59

242

12

6,55

1,46

336

13

6,87

1,45

361

14

7,78

1,67

313

15

8,48

1,86

233

16

9,50

1,80

85

17

9,70

1,49

42

18

10,60

1,49

50

19

11,55

1,20

15

Összesen

2080

 

 

HUNGAROFIT felmérés 2012-2013-as tanévben összegyűjtött adatainak értékelése

 

Az egyes motorikus próbákban elért teljesítmény pontértékeinek változása életkori és nemenkénti bontásban

 

Az aerob fittség és az izomerő fittség mérésére alkalmazott motorikus próbák területén elért teljesítmény pontértékeiknek változását nyomon követve választ kapunk arra, hogy a fejlődés/fejlesztés folyamatos, stagnál, vagy visszaesik.

Ha az aerob állóképesség, vagy egyes izomsorok/izomcsoportok erejének erő-állóképességének mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítmény olyan kismértékben növekszik, hogy a pontérték nem változik, akkor a fejlődés/fejlesztés azon a területen megáll.

Ha a motorikus próbában elért teljesítmény alapján megszerzett pontérték szám nő, akkor a fejlődés/fejlesztés folyamatos.

Ha az egyes izomsorok/izomcsoportok erejének erő-állóképességének mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítmény és az érte járó pontérték csökken, akkora fejlődésben visszaesés következik be.

 

Lányok általános fizikai teherbíró-képesség – aerob állóképesség és az izomerő, erő-állóképesség – mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítmény Hungarofit (1+6 próba) pontérték átlagainak változása életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Helyből távol ugrás

Fekvőtámasz-ban karhajlítás

Hasonfek-vésből törzsemelés

Hanyattfek-vésből felülés

Egykezes labdallökés előre

Kétkezes ladbdadobás hátra

Aerob pontérték

7

6,6

3,5

6,5

10,3

3,7

5,3

31,7

8

5,5

3,7

6,7

10,1

3,5

4,4

30,4

9

5,6

4,3

7,6

10,2

3,7

3,9

33,0

10

5,4

4,8

7,7

9,9

4,3

5,0

21,5

11

6,1

6,0

8,5

9,7

5,5

5,7

21,7

12

5,8

6,4

8,9

9,0

4,9

5,3

25,5

13

5,8

6,7

9,0

8,8

4,2

4,5

26,7

14

5,2

6,5

8,7

8,2

3,1

3,7

26,7

15

4,6

6,4

8,8

7,8

3,6

3,8

26,7

16

4,1

6,6

9,1

7,4

3,8

4,4

25,4

17

4,4

6,7

9,1

7,0

3,0

3,7

25,6

18

4,4

6,4

8,7

7,0

3,7

4,2

25,4

19

4,1

6,8

8,8

7,0

3,2

4,0

24,9

20

3,1

6,2

8,3

6,5

 

 

22,0

21

2,1

7,8

8,8

7,6

 

 

19,4

22

3,3

6,3

7,7

5,7

 

 

21,4

23

1,5

4,6

6,3

6,6

 

 

16,5

24

5,5

9,5

13,0

10,

 

 

21,5

Esetszám

66302

65753

66369

62025

2065

2055

64836

 

A láb dinamikus erejének mérésére alkalmazott helyből távolugrás pontérték változás azt mutatja, hogy a lányok lábizom ereje gyenge, fejleszése 13 éves korban befejeződik.

A vállöv- és a kar-izomok erő-állóképessége 13 éves korig fejlődik, majd fokozatosan visszaesik.

 

A hátizmok erő-állóképessége 13 éves korig fokozatosan fejlődik, 14–15 éves korban visszaesik, majd 16–17 éves korban ismét javul.

A hasizmok erő-állóképességére utaló hanyattfekvésből felülés motorikus próbában elért teljesítmény átlagok 7 éves kortól csökkenő tendenciát mutatnak, ennek ellenére 14 éves korig megfelelő szinten maradnak.

Az dinamikus erőmérésre alkalmazott „Egykezes labdalökés előre az ügyesebb kézzel tömött labdával” és „Kétkezes tömött labdadobás hátra fej fölött” motorikus próbákban elért átlageredmény azt jelezi, hogy 11 éves kortól nem kap szerepet a felsőtest dinamikus erejének a fejlesztése.

Az egészség terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek közül szív és érrendszer edzettségi szintjénél mutatkozik a legnagyobb lemaradás, annak ellenére, hogy 15 éves korig folyamatos teljesítményjavulás mutatkozik. A minden korosztályra jellemző alacsony pontérték átlagok azt jelezik, az elmúlt 30 évben több mit 15 %-kal (300 m) esett vissza a teljesítményük.

 

Fiúk általános fizikai teherbíró-képesség – aerob állóképesség és az izomerő, erő-állóképesség – mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítmény Hungarofit (1+6 próba) pontérték átlagainak változása életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)

 

Életkor (év)

Helyből távol ugrás

Fekvőtámasz-ban karhajlítás

Hasonfek-vésből törzsemelés

Hanyattfek-vésből felülés

Egykezes labdallökés előre

Kétkezes ladbdadobás hátra

Aerob pontérték

7

8,0

3,5

6,2

6,2

4,1

4,2

23,1

8

7,0

4,0

6,8

6,2

4,1

5,1

25,1

9

6,5

4,8

7,7

6,3

4,2

3,9

21,6

10

5,7

5,3

8,3

6,1

4,0

4,8

23,0

11

4,8

6,7

9,1

5,8

4,3

4,5

23,5

12

4,8

7,2

9,6

5,5

3,6

3,6

23,6

13

5,5

7,6

9,7

5,7

3,0

2,9

24,1

14

6,9

7,8

9,6

5,9

3,8

3,4

25,3

15

7,3

7,7

9,4

6,0

4,0

4,2

26,1

16

7,6

7,5

9,2

6,1

5,0

5,5

26,9

17

8,3

7,6

9,3

6,1

4,5

4,0

27,4

18

7,1

7,2

8,7

6,3

5,4

4,9

24,7

19

6,7

6,9

8,3

6,2

7,0

5,5

22,5

20

6,4

7,1

8,6

6,1

 

 

23,2

21

6,5

7,3

8,8

6,0

 

 

22,3

22

6,8

7,3

8,9

6,7

3,0

3,5

26,0

23

4,5

5,7

7,8

4,8

6,0

4,0

11,6

Esetszám

70515

69930

70390

68131

2080

2061

69216

 

 

A láb dinamikus erejének mérésére alkalmazott helyből távolugrás pontérték változás azt mutatja, hogy a fiúk lábizomerejének fejlesztése bár nem tudatos, de 8,3 pontátlaggal 17 éves korban éri el a csúcsot.

Örvendetes tény, hogy a fiúk vállöv- és a kar-izomok erő-állóképessége is 17 éves korig fejlődik és az átlagérték elég jónak mondható.

Jó jel, hogy a hátizmok erő-állóképességének mérésre alkalmazott motorikus próbában elért átlag-teljesítmény 7–13 éves korig folyamatosan nő, és annak ellenére, hogy 13 éves kortól az életkor előrehaladásával már nem fejlődik, a pontérték-átlag jónak mondható.

 

A hasizmok erő-állóképességére utaló hanyattfekvésből felülés motorikus próbában elért teljesítmény átlagok 7 éves kortól csökkenő tendenciát mutatnak, ennek ellenére 14 éves korig megfelelő szinten maradnak.

Az dinamikus erőmérésre alkalmazott „Egykezes labdalökés előre az ügyesebb kézzel tömött labdával” és „Kétkezes tömött labdadobás hátra fej fölött” motorikus próbákban elért átlageredmény a közepesnél egy kicsit gyengébb edzettségi szintre utal, de a fiúk a felsőtestük erejének a fejlesztésére az oktatásban eltöltött évek alatt nagyobb gondot fordítanak, mint a lányok.

Az egészség / terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek közül a fiúknál is szív és érrendszer edzettségi szintjénél mutatkozik a legnagyobb lemaradás, annak ellenére, hogy 17 éves korig folyamatos teljesítményjavulás mutatkozik.

 

AZ EGYES MOTORIKUS PRÓBÁKBAN ELÉRT TELJESÍTMÉNY ÁTLAGOK VÁLTOZÁSA 1985-2013 közötti időszakban

 

"A fiatalok sokféleképpen lehetnek fittek. Lehetnek erősek, mint a súlyemelők, hajlékonyak, mint a tornászok, vagy ügyesek, mint a teniszezők. Ám a fittségnek ezek a formái nem feltétlenül függnek össze az egészséggel. A legfontosabb a vérkeringési rendszerrel kapcsolatos edzettség, mely képessé teszi az embert arra, hogy hosszú időn át intenzíven mozogjon, például lefusson sok kört egy sportpályán" – magyarázta Tomkinson.

A kutatók 1964 és 2010 között készült tanulmányokat elemeztek, több mint 25 millió, 9–17 éves gyermek adatait vizsgálták. Mérési eredményeink összhangban vannak az Amerikai Szív Társaság azon kimutatásával, mely szerint a fiatalok tartós fizikai terheléssel kapcsolatos edzettségi állapotukra utaló adatok 1975 óta évtizedenként kb. 5 %-kal romlottak, azaz ma 15 %-kal rosszabb, mint 30 évvel ezelőtt. Az elemzés eredményei: ha egy fiatalember általánosan nem fitt, nagyobb az esélye, hogy idősebb korában szív- és érrendszeri betegsége alakul ki – hangoztatta a kongresszuson Grant Tomkinson, a Dél-Ausztrál Egyetem egészségkutatója.

 

Lányok keringés-légzés rendszer edzettségével kapcsolatos aerob fittség mérésére alkalmazott motorikus próbában (Cooper-teszt, 12 perc folyamatos futás/kocogás / m) elért teljesítményátlagok 1985-2013 közötti időszakban változása életkori bontásban

 

Életkor
(év)

1985/86

1993/94

1994/95

1995
ősz

1996
tavasz

1998
ősz

1999
tavasz

2001
tavasz

2001
ősz

2012/13

5

 

1560

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

1751

1783

 

 

 

 

 

 

1266

7

 

1854

1789

1783

1895

1391

1572

1550

1455

1361

8

 

1902

1890

1851

1930

1657

1808

1692

1616

1563

9

2100

1922

1963

1729

1943

1728

1817

1800

1714

1668

10

2077

2017

1960

1848

1972

1755

1862

1879

1785

1779

11

2159

2078

2038

1892

1987

1876

1964

1946

1872

1841

12

2203

2029

2094

1951

2018

1931

2011

1981

1923

1850

13

2185

2081

2053

1965

2046

1975

2053

1998

1976

1859

14

2139

2066

2081

1931

2009

2002

2046

2017

1996

1814

15

2185

2046

2075

1967

1999

1954

1999

2019

1973

1778

16

2139

1990

2064

1770

1839

1945

1983

1997

1986

1777

17

2138

1997

2024

 

 

1905

1917

2008

1983

1833

18

2062

2051

1997

 

 

1887

1989

2030

2000

1765

19

2011

2028

2041

 

 

 

 

2012

1950

1659

20

1976

2062

2032

 

 

 

 

1966

 

1790

21

2021

2037

2061

 

 

 

 

1900

 

1457

22

2035

1947

2046

 

 

 

 

 

 

1717

23

 

1950

1947

 

 

 

 

 

 

 

24

 

1800

1773

 

 

 

 

 

 

 

 

A lányok koruknak és nemüknek megfelelő aerob teljesítőképessége mérsékelt. A hosszú távú állóképesség mérésre alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény azt jelzi, hogy az aerob fittségük fejlődése/fejlesztése már 13-14 éves korban befejeződik.

A lányok (aerob fittségének) a változása 1985-től ugyanazt a tendenciát mutatja, mint a fiúké.

 

 

Az 1985-től 10 évenként kb. 5 %-os, közel 30 év alatt kb. 15 %-os az aerob fittség mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítmény területén. Az utóbbi 10 évben tapasztalt visszaesés mértéknek százalékos aránya kb. 8 %-ra növekedett.

 

Fiúk keringés-légzés rendszer edzettségével kapcsolatos aerob fittség mérésére alkalmazott motorikus próbában (Cooper-teszt, 12 perc folyamatos futás/kocogás / m) elért teljesítményátlagok 1985–2013 közötti időszakban változása életkori bontásban

 

Életkor
(év)

1985/86

1993/94

1994/95

1995
ősz

1996
tavasz

1998
ősz

1999
tavasz

2001
tavasz

2001
ősz

2012/13

6

 

 

1947

 

 

 

 

 

 

 

7

 

1959

1958

1989

2011

1582

1806

1706

1557

1428

8

 

2047

2072

1937

2036

1824

1988

1901

1735

1610

9

2389

2104

2135

1942

2124

1928

2038

2015

1872

1724

10

2300

2222

2212

2021

2154

1983

2110

2076

1962

1835

11

2378

2219

2178

2099

2220

2073

2169

2149

2048

1938

12

2440

2312

2250

2166

2261

2168

2278

2220

2124

2028

13

2514

2427

2355

2252

2361

2256

2357

2260

2208

2112

14

2535

2511

2423

2329

2440

2336

2439

2361

2285

2186

15

2545

2621

2517

2343

2457

2341

2431

2424

2354

2218

16

2613

2723

2608

2453

2587

2377

2433

2438

2412

2192

17

2659

2718

2622

 

 

2314

2363

2532

2456

2231

18

2638

2540

2712

 

 

2578

2530

2553

2437

2194

19

2601

 

 

 

 

 

 

2559

 

2089

20

2630

 

 

 

 

 

 

2527

 

2182

21

2580

 

 

 

 

 

 

 

 

2123

22

2631

 

 

 

 

 

 

 

 

2333

23

2588

 

 

 

 

 

 

 

 

1919

 

A közoktatásban eltöltött évek alatt a fiúk aerob teljesítőképessége (aerob fittsége) 13 éves korig folyamatosan bár kismértékben növekszik, utána hullámzik, ez azt jelzi, a hosszú távú állóképesség tudatos fejlesztése a NAT-ban nem tartozott (ma sem tartozik) a kiemelt feladatok közzé.

A minden korosztályra jellemző alacsony pontérték átlagok azt jelezik, az elmúlt 30 évben több mit 15 %-kal (300 m) esett vissza fiataljaink hosszú távú állóképességi teljesítménye.

 

Gyermekeink szívének és érrendszerének edzettségi szintje alacsony, az egészséggel összefüggő aerob fittsége nem kielégítő.

 

MEGÁLLAPÍTÁS

Fiataljaink aerob fittség szintje, a lányok és a fiúk esetében is lényegesen elmarad a könnyű fizikai munka és a tartósan végzett hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges szinttől.

A közoktatás területén valamennyi iskolatípusban, mindkét nem, valamennyi korosztálynál a NAT-ban kiemelt szerepet kell adni – egyére szabott differenciált terheléssel – a keringés-légzés állapotára utaló aerob állóképesség tudatos fejlesztésének.

 

 

Izomerő fittség mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítményátlagok 1985-2013 közötti időszakbeli változása életkori bontásban

 

Lányok – alsó végtag – helyből távolugrás (m)

 

Életkor
(év)

1985/86

1993/94

1994/95

1995
ősz

1996
tavasz

1998
ősz

1999
tavasz

2001
tavasz

2001
ősz

2012/13

6

 

1,28

1,16

 

 

 

 

 

 

1,17

7

 

1,38

1,17

 

 

1,15

1,23

1,20

1,11

1,14

8

1,5

1,45

1,29

 

 

1,24

1,34

1,27

1,23

1,19

9

1,5

1,56

1,40

 

 

1,36

1,41

1,37

1,32

1,29

10

1,6

1,64

1,45

1,46

1,55

1,44

1,53

1,45

1,40

1,36

11

1,6

1,70

1,56

1,51

1,57

1,52

1,56

1,52

1,47

1,43

12

1,7

1,70

1,65

1,58

1,64

1,55

1,62

1,58

1,54

1,49

13

1,7

1,76

1,73

1,63

1,69

1,61

1,66

1,63

1,60

1,52

14

1,8

1,78

1,73

1,64

1,69

1,66

1,71

1,66

1,63

1,54

15

1,8

1,78

1,74

1,64

1,69

1,66

1,70

1,69

1,64

1,54

16

1,8

1,75

1,80

 

 

1,74

1,72

1,74

1,67

1,57

17

1,8

1,75

1,82

 

 

1,68

1,70

1,74

1,69

1,59

18

1,8

1,71

1,78

 

 

1,77

1,79

1,77

1,71

1,62

19

1,7

1,72

1,79

 

 

 

 

 

1,67

1,60

20

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

1,55

21

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

1,48

22

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

1,53

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,36

 

Fiúk – alsó végtag – helyből távolugrás (m)

 

Életkor
(év)

1985/86

1993/94

1994/95

1995
ősz

1996
tavasz

1998
ősz

1999
tavasz

2001
tavasz

2001
ősz

2012/13

6

 

 

1,26

 

 

 

 

 

 

 

7

 

1,38

1,36

 

 

1,18

1,37

1,28

1,19

1,21

8

1,6

1,40

1,43

 

 

1,58

1,46

1,35

1,30

1,27

9

1,6

1,51

1,53

 

 

1,53

1,51

1,47

1,42

1,37

10

1,6

1,60

1,62

1,52

1,58

1,54

1,61

1,53

1,49

1,44

11

1,6

1,68

1,70

1,57

1,65

1,68

1,68

1,61

1,56

1,51

12

1,7

1,80

1,81

1,65

1,73

1,66

1,74

1,71

1,64

1,60

13

1,7

1,91

1,89

1,78

1,87

1,77

1,85

1,81

1,75

1,72

14

1,8

2,06

1,98

1,89

1,97

1,91

1,98

1,92

1,86

1,85

15

2,0

2,50

2,08

1,95

2,02

2,03

2,14

2,01

1,96

1,94

16

2,1

2,23

2,23

 

 

2,11

2,19

2,10

2,05

2,02

17

2,2

2,23

2,28

 

 

2,17

2,16

2,17

2,10

2,08

18

2,2

2,27

2,33

 

 

2,32

2,30

2,22

2,14

2,08

19

2,2

 

2,27

 

 

 

 

 

2,11

2,07

20

2,3

 

2,24

 

 

 

 

 

 

2,07

21

2,3

 

2,19

 

 

 

 

 

 

2,06

22

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2,08

 

 

Lányok – hasizom – hanyattfekvésből felülés folyamatosan, kifáradásig (db)

 

Életkor
(év)

1985/86

1993/94

1994/95

1995
ősz

1996
tavasz

1998
ősz

1999
tavasz

2001
tavasz

2001
ősz

2012/13

7

 

43

40

 

 

37

41

37

26

35,8

8

 

51

51

 

 

40

51

42

34

32,3

9

 

61

59

60

65

51

59

53

39

36,3

10

 

67

67

69

73

58

66

56

45

42,7

11

75

71

74

71

80

66

72

65

53

48,4

12

68

70

75

73

81

70

78

74

59

57,4

13

68

67

73

77

84

72

79

75

63

61,5

14

73

69

70

78

82

73

79

75

66

64,1

15

73

67

70

73

77

71

82

77

65

65,0

16

65

69

70

71

75

85

94

79

69

66,2

17

77

62

70

 

 

76

85

80

69

69,7

18

58

58

67

 

 

69

73

83

70

71,3

19

52

60

 

 

 

 

 

 

66

70,8

20

51

64

 

 

 

 

 

 

 

73,3

21

52

 

 

 

 

 

 

 

 

69,1

22

58

 

 

 

 

 

 

 

 

76,7

23

55

 

 

 

 

 

 

 

 

69,1

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,6

 

Fiúk – hasizom – hanyattfekvésből felülés folyamatosan, kifáradásig (db)

 

Életkor
(év)

1985/86

1993/94

1994/95

1995
ősz

1996
tavasz

1998
ősz

1999
tavasz

2001
tavasz

2001
ősz

2012/13

7

 

51

50

 

 

36

44

42

29

37,1

8

 

54

51

 

 

48

61

47

38

42,2

9

 

64

51

62

69

64

73

62

47

50,0

10

 

71

57

69

79

70

80

67

53

55,8

11

75

73

66

73

85

75

83

76

60

66,0

12

79

79

70

79

93

86

91

84

67

70,9

13

75

78

75

81

90

88

90

88

73

74,8

14

81

76

80

87

93

91

94

87

76

77,9

15

79

80

78

83

95

77

92

88

74

77,9

16

80

77

74

78

87

79

83

78

72

79,9

17

81

70

75

 

 

77

79

81

72

81,8

18

79

55

74

 

 

82

85

83

70

81,8

19

65

53

81

 

 

 

 

 

69

79,2

20

55

58

 

 

 

 

 

 

 

80,9

21

55

62

 

 

 

 

 

 

 

80,7

22

58

 

 

 

 

 

 

 

 

80,7

23

56

 

 

 

 

 

 

 

 

73,4

 

 

Lányok – vállövi- és a karizom – fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db)

 

Életkor
(év)

1985/86

1993/94

1994/95

1995
ősz

1996
tavasz

1998
ősz

1999
tavasz

2001
tavasz

2001
ősz

2012/13

7

 

14

11

 

 

10

15

14

10

11,7

8

 

14

11

 

 

16

19

17

12

12,3

9

 

15

15

 

 

15

18

18

13

14,2

10

14

16

15

16

18

16

18

19

14

15,1

11

14

16

15

18

20

15

18

19

14

15,4

12

14

15

16

18

20

17

18

18

14

15,2

13

15

14

16

17

20

15

17

18

15

15,3

14

14

15

15

17

20

16

18

17

15

14,9

15

15

14

15

16

20

12

15

17

14

14,8

16

15

14

15

15

18

14

17

18

15

16,3

17

16

14

16

 

 

17

18

17

15

17,2

18

14

15

17

 

 

14

15

18

16

18,1

19

13

13

 

 

 

 

 

18

16

18,6

20

12

13

 

 

 

 

 

14

 

17,3

21

12

 

 

 

 

 

 

 

 

16,6

22

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13,2

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,1

24

 

14

11

 

 

10

15

14

10

11,7

 

Fiúk – vállövi- és a karizom – fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db)

 

Életkor
(év)

1985/86

1993/94

1994/95

1995
ősz

1996
tavasz

1998
ősz

1999
tavasz

2001.
tavasz

2001
ősz

2012/13

7

 

17

17

 

 

14

20

19

14

16,7

8

 

19

17

 

 

22

27

21

17

15,4

9

 

18

18

 

 

22

26

25

20

17,2

10

15

21

22

25

28

23

27

26

21

19,7

11

19

23

22

25

29

21

25

26

21

20,9

12

24

23

23

25

29

23

26

27

22

21,8

13

23

26

24

27

31

24

28

28

24

22,3

14

26

28

26

27

32

29

31

30

26

24,5

15

28

35

27

29

33

26

31

32

28

27,0

16

35

39

28

 

 

30

35

34

31

29,2

17

33

35

31

 

 

31

35

37

33

31,6

18

35

34

36

 

 

36

39

40

33

33,9

19

33

34

36

 

 

 

 

38

32

35,4

20

34

35

42

 

 

 

 

39

 

35,1

21

35

34

42

 

 

 

 

34

 

35,3

22

34

34

 

 

 

 

 

 

 

34,9

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,9

 

 

Lányok – hátizom – Hason-fekvésből törzsemelés folyamatosan, kifáradásig (db)

 

Életkor
(év)

1985/86

1993/94

1994/95

1995
ősz

1996
tavasz

1998
ősz

1999
tavasz

2001
tavasz

2001
ősz

2012/13

7

 

 

 

 

 

35

44

41

33

43,4

8

 

 

 

 

 

46

61

52

43

40,8

9

 

 

 

 

 

54

65

62

50

45,0

10

 

 

 

65

70

60

69

64

55

50,8

11

 

 

 

67

75

65

73

74

62

54,9

12

 

 

 

73

82

70

78

81

67

61,0

13

 

 

 

74

79

72

76

79

68

63,8

14

 

 

 

77

83

74

74

80

70

64,9

15

 

 

 

75

80

73

73

79

67

64,6

16

 

 

 

 

 

70

77

77

68

65,8

17

 

 

 

 

 

70

70

75

69

67,3

18

 

 

 

 

 

67

68

75

67

68,0

19

 

 

 

 

 

65

 

 

64

66,8

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,4

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,4

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,4

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,9

 

Fiúk – hátizom – Hason-fekvésből törzsemelés folyamatosan, kifáradásig (db)

 

Életkor
(év)

1985/86

1993/94

1994/95

1995
ősz

1996
tavasz

1998
ősz

1999
tavasz

2001
tavasz

2001
ősz

2012/13

7

 

 

 

 

 

44

41

50

35

44,4

8

 

 

 

 

 

61

62

56

46

49,3

9

 

 

 

 

 

65

62

67

54

55,9

10

 

 

 

72

81

69

64

73

60

61,0

11

 

 

 

71

84

73

74

81

65

67,0

12

 

 

 

73

86

78

81

87

70

71,1

13

 

 

 

73

89

76

79

89

72

72,7

14

 

 

 

75

87

74

80

91

74

73,5

15

 

 

 

76

84

73

79

83

73

73,9

16

 

 

 

 

 

77

77

72

70

73,9

17

 

 

 

 

 

70

75

80

70

75,6

18

 

 

 

 

 

68

75

79

67

74,1

19

 

 

 

 

 

 

 

 

65

72,2

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,3

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,0

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,2

 

 

A HUNGAROFIT TESZTRENDSZERBEN ELÉRT TELJESÍTMÉNY EREDMÉNYEK MINŐSÍTÉSÉNEK VÁLTOZÁSA 2001-2013 közötti időszakban

 

Hungarofit fittségi kategóriák szerinti %-os megoszlása 2001-2012 közötti időszakban – lányok adatai

 

Fittségi kategóriák

megnevezése

A felmérés időpontja
(esetszám)

2001 tavasz
(N=56833)

2002 tavasz
(N=199399)

2003 tavasz
(N=150650)

2004 tavasz
(N=134432)

2012/2013
N=(70045)

Igen gyenge

3,3

6,7

6,1

5,7

9,2

Gyenge

12,3

16,1

15,0

14,5

20,3

Kifogásolható

24,9

24,3

23,4

23,2

25,4

Közepes

28,7

26,7

27,1

27,8

22,0

21,1

18,8

20,3

20,7

14,7

Kiváló

8,2

6,3

6,8

6,8

6,9

Extra

1,5

1,1

1,3

1,3

1,5

Összesen

100

100

100

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

Felzárkóztatásra szoruló tanulók százalékos aránya

40,5

47,1

44,5

43,4

54,9

 

 

Hungarofit fittségi kategóriák szerinti %-os megoszlása 2001-2012 közötti időszakban – fiúk adatai

 

Fittségi kategóriák

megnevezése

A felmérés időpontja
(esetszám)

2001 tavasz
(N=65455)

2002 tavasz
(N=213581)

2003 tavasz
(N=157412)

2004 tavasz
(N=141324)

2012/2013
N=(73376)

Igen gyenge

6,5

7,0

6,1

6,0

13,4

Gyenge

14,8

14,6

13,7

13,2

20,4

Kifogásolható

21,7

21,8

21,1

20,7

22,2

Közepes

24,9

25,6

25,9

26,1

19,8

20,4

20,5

22,1

22,1

14,8

Kiváló

9,4

8,5

8,9

9,6

7,6

Extra

2,3

2,0

2,2

2,3

1,8

Összesen

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Felzárkóztatásra szoruló tanulók százalékos aránya

43,0

43,4

40,9

39,9

56,0

 

 

 

 

 

A 2001–2012 közötti felmérési eredmények azt mutatják, hogy 2001-ben OM által elrendelt próbamérésekhez viszonyítva 2012/13-ban a fiúk körében több mint 16 %-kal, a lányok esetében kb. 10 %-kal megnőtt a gyenge fizikuma miatt kiszűrt, egészségileg hátrányos helyzetben lévő és így felzárkóztatásra szoruló tanulók százalékos aránya!

A fiataljaink fizikai állapotának tudatos, harmonikus fejlesztését az iskolai testnevelés és sport területén – a tanulók egészségszempontú fizikai/edzettségi állapotának országosan egységes mérésre – épített Nemzeti Cselevési Program keretén belül lehet megvalósítani.

 

 

A cselekvési program (élettani) hatékonysága alapvetően függ

·         a tanulók egészségszempontú fizikai/edzettségi állapotának mérési módszertanának hitelességétől,

·         a mérés könnyű és lehetőleg segédeszköz mentes elvégezhetőségétől, valamint

·         a mérést végző pedagógusok, testnevelők általi elfogadottságától és a

·         a mérési módszer elterjedtségétől!

 

 

 

 

1. számú melléklet

 

Prof. Dr. Ozsváth Károly:

·         „ …a Cooper-teszt szorosabb összefüggést, biztosabb becslést tesz lehetővé, mint az ingafutás.”

 

1999/2000-ben dr. Ozsváth Károly által elvégzett összehasonlító vizsgálatok bebizonyították, hogy a világviszonylatban ismert és elismert Cooper-teszt, még ma is az aerob állóképesség, műszerek nélküli mérésének a legjobb, legmegbízhatóbb módszere.

 

Példa: az Ingafutás és az ez alapján megbecsült aerob kapacitás valamint Cooper-teszt az ez alapján megbecsült aerob kapacitás megbízhatóságához. 

Lány 39 hossz becsült relatív VO2 max. érték (ml x kg-1x min-1)   32,90 ml;

becsült relatív VO2 max. érték 35,25              2068 m ( Cooper-teszt)

Fiúk  62 hossz      becsült relatív VO2 max. érték   (ml x kg-1x min-1) 42.00 ml;

becsült relatív VO2 max. érték  44,10              2460 m (Cooper-teszt)

 

„A becsült relatív VO2 max. értékek az ingafutásnál ( Lager, Lambar 1987) táblázatba helyettesítettük a kapott eredményeket és ennek segítségével becsültük meg a diákok aerob kapacitását, cardiorespiratórikus állóképességét. Mivel az általunk használt táblázat csak a próba 4. percétől tartalmazott értékeket, ezért a lineáris illesztés módszerével a Microsoft Excel program előrejelzés függvényével határoztuk meg a hiányzó értékeket. A Cooper-teszt nagyon szoros összefüggést mutat a relatív aerob kapacitással.  Az elért eredményeket a Sport képességek mérése 1984 című könyvben találhatók.

„Az oxigénfogyasztás és a megtett táv kapcsolat elnevezésű táblázatba helyettesítettük a kapott eredményeket és becsültük meg a relatív aerob kapacitás értékeit. Dr. Ozsváth Károly a táblázat mérföldben tartalmazott értékekeit, átszámította méterre és a Microsoft Excel program lineáris illesztés módszerével előrejelzés függvény segítségével határozta meg a hiányzó értékeket.

 

„A becsült relatív aerob kapacitás közötti eltérés oka feltehetően az lehet, hogy a Cooper-teszt szorosabb összefüggést, biztosabb becslést tesz lehetővé, mint az ingafutás” (1999/2000. Ozsváth K.)

 

 

 

 

 

Magyar Sporttudományi Társaság (MST)  2012-BEN kiadott szakvéleménye (1)