Amit a tanulók fizikai állapotának méréséről tudni érdemes

Mit, mivel, miért és mikor mérjük a tanulók fizikai állapotát?

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK ORSZÁGOSAN EGYSÉGES MÉRÉSE NEM ÖNCÉLÚ!

Mit kell mérni és mivel?

– A tanulók fizikai/edzettségi állapotának országosan egységes mérésére olyan motorikus próbarendszert kell alkalmazni, amelyet a fizikai fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorok (aerob fittség és általános testi erő-erő állóképesség fittség) mérésére fejlesztettek ki.

– A tanulók fizikai állapotának mérését egyszerű „szűrő” vizsgálatként kell alkalmazni a „pillanatnyi” edzettségi szint megállapításához. A pillanatnyi edzettségi szint kiinduló pont az edzettség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek (aerob állóképesség, általános testi erő, erő-állóképesség) egyénre szabott tudatos, harmonikus fejlesztéséhez.

– A vizsgálati eredmények (pontértékek, vagy minősítő kategóriák országos, megyei, helyi és egyéni szinten) csak akkor hasonlíthatók össze, ha az azonos, vagy közel azonos edzettségi állapotban lévő fiatal az egész ország területén azonos, vagy közel azonos minősítést kap.

– A mérési módszer és a minősítési rendszer megbízhatóságát a hozzá tartozó megbízható, objektív értékelési és minősítési rendszer biztosítja.

– A tanulók fizikai állapotának országosan egységes mérésével számszerűen kifejezhető hiteles adatokkal bizonyítható, hogy a heti testnevelési órák számának növelésével hová tudtunk eljutni, és mit kell tennünk ahhoz, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt valamennyi fiatal elérje és megszerezze a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges közepes Hungarofit minősítést.

– A tanulók fizikai állapotának országosan egységes évente két alkalommal (őszi és tavaszi időszakban) elvégzett mérése „minőség-ellenőrzése” nélkül, az iskolai testnevelés és sport az oktatásban eltöltött évek alatt nem tudja megoldani fiataljaink fizika/edzettségi állapotának tudatos, harmonikus élettanilag hatékony fejlesztését, a gyenge fizikuma miatt egészségileg hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását.

– Az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram hatékonysága a tanulók fizikai állapotának mérésére alkalmazott motorikus próbarendszer megbízhatóságán múlik.

Miért a fizikai/edzettségi állapot mérés?

Az oktatás területén

–        Az egyénre szabott (individuális) terhelhetőség mértékének megtervezését.

–        Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek tudatos, fokozatos képesség szerinti differenciált terheléssel történő fejlesztéséhez.

–        Az elvégzett mozgásprogram (helyi tanterv) hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követéséhez. (Folyamatos visszacsatolás, monitorozás.)

– Valós, megbízható adatok nyerése a további kutatásokhoz, és a tantárgyfejlesztéshez.

A tanulók fizikai állapotának országosan egységes mérésével kapcsolatos feladatok elvégzése – egységes mérési és értékelési útmutató alapján, egységes szemlélettel – feleljen meg a statisztikai követelményeknek (MEO).

Az egészségügy területén

A tanulók egészségi és a funkcionális (edzettségi) állapota közötti egyéni és országos szintű összefüggések feltárásáért.

Az élsport területén: a kiváló testi – biológiai – fiziológiai adottságú, sportág speciálisan is jól terhelhető, versenyszerűen sportolni vágyó fialok mielőbbi feltérképezéséért. Nagyobb merítési lehetőség biztosítása az élsport számára.

Miért kell az évi két mérés?

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK ÉVI EGY ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ MÉRÉSE A TANÁRNAK FÖLÖSLEGES MUNKÁT, A TANULÓKNAK FÖLÖSLEGES ZAKLATÁST JELENT.

Az őszi mérés során elért teljesítmény kiindulási alap az egyénre szabott terhelhetőség megállapításához, az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek tudatos, fokozatos fejlesztéséhez. (Sikerélmény, erejéhez mért feladatot kap.)

Az őszi időszakban elvégzett mérés során elért teljesítmény kiindulási alap az egyénre szabott terhelhetőség megállapításához.  A tanulóknak sikerélményt jelent, ha erejükhöz mért feladatot kapnak, ezért az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális alapképességek tervszerű, tudatos, harmonikus fejlesztését (még csoportos foglalkozás keretén belül is) a pillanatnyi edzettségi állapotuknak megfelelő képesség szerinti differenciált terheléssel kell megoldani.

A tanév végén (tavasszal) elért teljesítmény – a program hatására egy tanéven belüli – önmagához viszonyított fejlődés/fejlesztés objektív mutatója.  (Fejlődés centrikus, objektív, számszerűen is kifejezhető értékelés). A tanulók fizikai állapotának fejlődés-centrikus objektív értékelése nagymértékben hozzájárul, hogy közoktatás területén négy év alatt még a legkedvezőtlenebb testi, biológiai, fiziológiai adottságokat öröklő fiatal is elérje, és megtartsa a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges KÖZEPES Hungarofit fittségi kategóriát.

Mit mérjünk!

A tanulók fizikai/edzettségi (szomatikus) állapotának országosan egységes mérésre olyan mérési módszert kell alkalmazni, amely műszerek nélkül is megbízhatóan és objektíven méri az edzettség (fizikai fittség) vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat: aerob állóképesség és a vázizomzat erejét, erő-állóképességét).

A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KUTATÓK A TERHELHETŐSÉGGEL/EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS FITTSÉG ÖSSZETEVŐIT FONTOSSÁGI SZEMPONTBÓL HÁROM CSOPORTBA SOROLJÁK

Elsődleges fontosságú tesztek

– az aerob fittség mérését

– a vázizomzat fittségének a mérését

– antropometriai méréseket (a testösszetétel meghatározásához)

– sport-életmód kérdőív felvétele (a fizikai aktivitás és az egészségi állapot becsléséhez)

Másodlagos fontosságú tesztek

– a felső és alsó végtag izommunkáját és

– a váll mozgékonyságát mérő tesztek

Harmadlagos fontosságú tesztek – a kézi szorítóerő mérése és a lapérintési teszt.

(Lásd: EUROFIT FELNŐTTEKNEK A fizikai fittség mérése 49. o.) Kiadó: Európai Tudományos Tanács Bp. 1997.)

Hungarofit & Mini Hungarofit

A Hungarofit és annak egyszerűsített változatát a Mini Hungarofit fizikai fittséget mérő motorikus próbarendszereket a Sportkórház Kutató Intézetével együttműködve – három évig évente két alkalommal történő laboratóriumi terheléses vizsgálatokkal alátámasztva – fejlesztettük ki a fizikai fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorok megbízható, objektív mérésére, és minősítésre. (Részletesen: 6. fejezet) 

A Hungarofit és a Mini Hungarofit mérési módszerek (a tudományosság legfőbb kritériumainak megfelelve) megbízhatóan, objektíven mérik, értékelik, és minősítik a terhelhetőség/edzettség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat területén elért teljesítményeket (aerob fittség, és izomerő fittség).

A Hungarofit és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszer alkalmazása lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a tanulók fizikai képességeit a pillanatnyi edzettségi állapotuknak megfelelően képesség szerinti differenciált terheléssel fejlesszük, és harcoljunk a világban egyre terjedő elhízás ellen, és az ebből következő szívbetegségek, cukorbetegség, agyvérzés, stb gyakorisága ellen. A testi-lelki-szellemi egészség védelme, és megőrzése fontos szerepet játszik minden ember életében.

A tesztrendszert alkotó motorikus tesztek jellemzői

–  Megbízható: jelen esetben a fizikai fittség/edzettségi szint vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat méri – értékeli – minősíti.

– Megismételhető: objektív mérési módszer, értékelési és minősítési rendszer alapján.

– Egyszerű: a tesztrendszert alkotó motorikus próbák helyes technikai végrehajtása különösebb előképzettséget nem igényel. Mindkét nem valamennyi korosztálya számára alkalmas, egyszerűen elvégezhető (természetes mozgásra épülő „gyermekbarát”).

– Az elért s könnyen és azonnal értékelhető legyen.

– olcsó, és gyorsan elvégezhető legyen, (elvégzése különösebb anyagi és ráfordítást nem igényeljen).

A motorikus próbarendszer és a tesztrendszert alkotó egyes tesztekkel szemben támasztott kritériumok:

– Megbízhatóság

A teszt méréspontosságát jelenti, melyet a korrelációs együtthatóval lehet jellemezni. TESZTISMÉTLÉS

– Érvényesség

A reszt azt méri, ami mérnie kell. (Jelen esetben a fizikai fittség méréshez szükséges elsőrendű faktorokat: aerob állóképesség és a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok erejét, erő-állóképességét).

– Objektivitás

A tesztek függetlenségét jelenti a tesztet végeztető egyéntől (Mérési és értékelési útmutató Egységes pontos instrukciók a feladatok elvégzéshez.)

Miért kell országosan egységes mérési módszert alkalmazni?

–        Az egész ország területén, – valamennyi fiatal – a motorikus próbákban elért teljesítménye alapján, azonos pontszámot kapjon, és azonos Hungarofit minősítő kategóriába sorolják.

–        A különféle szempont szerint feldolgozott, matematikai-statisztikai adatok/eredmények helyi, megyei, országos szintű összehasonlíthatósága miatt.

Megjegyzés: több mérési módszer közötti szabad választási lehetőséget csak abban az estben szabad biztosítani a méréseket elvégző pedagógusoknak, ha a motorikus próbarendszerek ugyanazokat a faktorokat mérik, és bármelyik módszerrel mérve, az azonos állapotú fiatal azonos minősítő kategóriában sorolható.

Az oktatási tárca által biztosított jogi háttér változása 1997-től.

A Nemzeti Köznevelési Törvény egyik fő célja: testileg, szellemileg, és lelkileg jól terhelhető fiatalok nevelése, ezért a NAT-ban, a Kerettantervben, Helyi-tantervben és a 2012/13-as Tanévrendjében, e cél elérését, a feladatok hatékony elvégzését, országosan egységes jogi háttérrel kell biztosítani.

Előzmények

A tanulók évente két alkalommal (őszi és tavaszi időszakban) történő méréséhez szükséges jogi hátteret az oktatási tárca 1993-ban civil szervezetek javaslatára hozta meg.

1. Közel húsz év telt el azóta, hogy az MKM – kezdeményezésünkre (Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség) került be 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 41. §-ának 5. bekezdése, melynek értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”.

Az iskolák működési rendjét szabályozó 11/994 rendeletben MINISZTERI RENDELETBEN KELLETT VOLNA SZABÁLYOZNI AZ ORSZÁGOSAN EGYSÉGES VÉGREHAJTÁST.

2. A tanulók fizikai állapotának mérését szabályozó Jogszabályi háttér változása 1993-tól.

A 2003-ban módosított törvényben a tanulók fizikai állapotának mérését (a Közoktatási Törvény 41. §-a 05. bekezdésének hatályos szövegét) a 48.§ b) 8. bekezdésébe helyezték át.

Általános rendelkezések

2003-ban módosított Közoktatási Törvény 48.§ (1) b pontja 10. bekezdésének értelmében az iskola helyi tantervében határozza meg „a tanulók fizikai állapotának méréshez szükséges módszereket.

A törvény értelmében 2012/13-as tanévig közel 20 éven át, valamennyi oktatási intézményben évente két alkalommal kellett a tanulók fizikai állapotát megmérni, és a mérési módszert a helyi tantervben be kellett építeni!

Jelenleg 26. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket.

A diákok fizikai állapotának felmérésével kapcsolatos tudnivalók

2004. április 7.

Cikk nyomtatása

Megjelent a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet. Ez a rendelet valamennyi iskola részére megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy a 2004. szeptember 1-jén induló új tanítási évet előkészítse. Az iskolák felülvizsgálják pedagógiai programjukat. A pedagógia program áttekintése azért indokolt, mivel a pedagógiai program részét alkotó iskolai nevelési program számos új elemmel gazdagodott a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek a 2003. évi LXI. törvénnyel történő módosításával.

A közoktatásról szóló törvény 41.§-ának (5) bekezdéséből kimaradtaka tanulók fizikai állapotának mérésére vonatkozó rendelkezések. A törvényi szöveg módosítása azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben az iskoláknak nem kell elvégezniük ezt a feladatot, hiszen a 48.§ (1) b) bekezdés alapján a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket valamennyi iskolának be kell építenie helyi tantervébe. A szabályozást minden iskolában el kell végezni oly módon, hogy e feladat a 2004/2005. tanévtől kezdve a helyi tantervben meghatározottak szerint végrehajtható legyen.

Az új szabályozás nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a korábban alkalmazott módszerek szerint folyjon tovább a tanulók fizikai állapotának mérése. Amennyiben az iskolák jónak tartják az előző évben alkalmazott módszereket, ezek épülhetnek be az iskola helyi tantervébe. Az Iskolaszolga című kiadvány XVI.5., 2004. januári számában a fittségi tesztekkel kapcsolatban jelentek meg az alábbiak: “A szabályozásnál azonban az iskolának figyelembe kell venniük, hogy az adott módszerek alkalmazásához szükség van-e a módszer kidolgozójának engedélyére, vagy sem. Amennyiben igen, a helyi tantervbe történő beépítéshez a módszer kidolgozójának hozzájárulását be kell szerezni.”

Az Oktatási Minisztérium 2001-ben minden iskolához eljuttatta a két legközismertebb módszer használatát segítő segédanyagot, amely a Hungarofit és az Eurofit módszer leírását tartalmazta, valamint a két módszer alkalmazását és az eredmények feldolgozását segítő útmutatót és a Hungarofit tesztek helyi feldolgozását segítő számítógépes programot. A Hungarofit módszer kidolgozója, dr. F. Mérey Ildikó főiskolai docens az iskolák javára szerzői jogdíjáról lemondva szabadon felhasználhatóvá teszi az által kidolgozott Hungarofit módszert, egyben kéri az a módszert alkalmazó iskolákat, hogy a mérési eredményeket – amennyiben azokat szeretnék az országosan feldolgozott adatokkal összevetni – juttassák el részére. A cím, ahová az adatokat küldeni lehet: feherne.ildiko@rkk.bmf.hu. Az excel táblázat, amely az adatok rögzítéshez, továbbításához szükséges a www.hungarofit.hu címen található.

Az Eurofit próbák a szerzői jogról rendelkező 1999. évi LXXVI. Törvény 38. § (1) bekezdése értelmében “iskolai oktatás céljára” szabadon felhasználhatók, így e két módszert az iskolák minden megkötés nélkül alkalmazhatják. Más tesztek esetén a szerzői jogról rendelkező törvény 33.§ (4), és a 34. § (1), (2) és (3) bekezdései irányadóak, amelyek az iskolai és a szabad felhasználás eseteiről rendelkeznek.